นักเรียน ข่าวการศึกษา
นักเรียนแห่สมัครรับทุนเรียนฟรีโลจิสติกส์สวนสุนันทา-โฮมโปร-TIFFA วันนี้ 20 ก.ค.61 สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนเรียนฟรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท...
by tui sakrapee
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยกองทุนพันเอกสมคิด ศรีสังคม นำโดย นางฟรานเซสกา ศรีสังคม (แถวยืน ที่ 9 จากซ้าย) ภรรยาพันเอกสมคิด ศรีสังคม ประธานมูลนิธิ EDF (ถึงแก่กรรม) นายศักดา ศรีสังคม (แถวยืน ที่ 3...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีถอดบทเรียนพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 62 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
by Eduzones Pr News
กรุงเทพฯ ( 20 กรกฎาคม 2561) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Samsung Dual Vocational Education Program) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)...
by Eduzones Pr News
เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงการชุมชมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อมุ่งให้ผู้นำชุมชนต่าง ๆ กว่า 40 ชุมชนใน 8...
by Eduzones Pr News
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรัฐ หอวิเชียร นักศึกษาจาก สาขา มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ผู้ชนะเลิศจากกิจกรรม Thailand Design Creator Competition 2018...
by Eduzones Pr News
น้องๆ มักจะพูดว่าวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่สนุกและยาก เมื่อเรียนไม่เข้าใจก็รู้สึกเบื่อและพาลไม่ชอบทั้งสองวิชานี้ไป แต่หนูมองว่าจริงๆ แล้ว หากปรับวิธีให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง น้องๆ...
by Eduzones Pr News
Chevron Enjoy Science ร่วมมือ 4 อุตสาหกรรมหลัก ยานยนต์และชิ้นส่วน-พลังงาน-แปรรูปอาหาร และไมโครอิเล็กทรอนิกส์" ชูโมเดล 2S "เพิ่ม STEM - เติม SKILLs" สร้างทักษะแรงงานอาชีวะให้เท่าทันเทคโนโลยี...
by Eduzones Pr News
อาชีวะสำรวจ ฟื้นฟู เก็บเกี่ยว ช่วยเหลือเกษตรกรเชียงรายที่รับน้ำช่วย 13 หมูป่า นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.)...
by Eduzones Pr News
คริสตัลวิว วินโดว์ แอนด์ดอร์ จำกัด ร่วม ม.ศรีปทุม แบ่งปันน้ำใจสู่น้องๆ จัดเลี้ยงอาหารค่ำพร้อมบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับน้องๆที่บ้านนนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด)...
by Eduzones Pr News
ธนาคารกรุงไทย ร่วมสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้คู่คุณธรรม และรู้จักนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ผ่านโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12 โดยเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช....
by Eduzones Pr News
กรุงเทพฯ 11 กรกฎาคม 2561 - บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เตรียมมอบมุมหนังสือ เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล จำนวน 29 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาตนเองของเด็กนักเรียน ในท้องถิ่นทุรกันดาร...
by Eduzones Pr News
โลจิสติกส์ฯ สวนสุนันทาจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจากสหราชอาณาจักร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชากรรจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
by tui sakrapee
สำหรับน้องๆ ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบ Admission พรุ่งนี้ (10 ก.ค.) เตรียมตัว..เตรียมใจ..เตรียมเอกสารให้พร้อม ได้แก่ ใบสมัคร Admission 2561 สำเนาวุฒิ บัตรประจำตัวประชาชน Port หรือเอกสารอื่นๆ (ไม่บังคับ)...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จับมือสำนักงานเขตวังทองหลาง จัดโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลสิ่งเสพติด มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา โทษ และพิษภัยจากสิ่งเสพติด พร้อมกระตุ้นให้เกิดการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์...
by NEWs_RU
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นำทีมการอบรมโดย ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ...
by Eduzones Pr News
ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มาจนถึงรอบที่ 5 แล้วนั้น สมาคม ทปอ....
by Eduzones Pr News
ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากรส่งพี่นักศึกษาออกแนะน้องเรียนต่อ โครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโครงการที่สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ได้จัดขึ้น เพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับน้อง ๆ ตามโรงเรียนต่าง ๆ...
by tui sakrapee
เมื่อเร็วๆ นี้ กรมกิจการพลเรือน ทหารบก ได้จัดการตัดสินและประกาศผลการประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และโมเดลศาสตร์พระราชา ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน...
by Eduzones Pr News
ส่งกำลังใจ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลจันทรเกษมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ประกอบด้วย...
by Eduzones Pr News
อักษรจุฬาฯเชิญร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 6 พรรษาที่ 2...
by tui sakrapee
วาฬกินถุงพลาสติก ปูเสฉวน เปลี่ยนบ้านหลังใหม่จากเปลือกหอย เป็นกระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ทะเล มีขยะสารพัดสิ่ง มากกว่าสัตว์น้ำที่เป็นเจ้าของท้องทะเล สภาพอากาศบนท้องฟ้า แยกไม่ออกว่านั่นคือหมอกหรือควัน . นักธุรกิจเห็นแก่ตัว...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สมาคมร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาวิชาการ...
by Eduzones Pr News
อาชีวะอาสาเชียงราย หนุนเสบียงช่วยทีมค้นหา หมูป่าอะคาเดมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงกรณีเยาวชนทีมฟุตบอล หมูป่าอะคาเดมี แม่สาย พร้อมผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จำนวน 13 คน ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวง...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561 ระหว่างวันที่ 3 - 20 กรกฎาคม 2561 ทั้งส่วนกลาง (อาคาร สวป.ชั้น1) และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด รวมทั้งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th...
by NEWs_RU
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...
by Eduzones Pr News
กรุงเทพฯ, 4 กรกฎาคม 2561 - เพราะเสียงของเด็กและเยาวชนชาวไทยทุกคนมีความหมาย ในการเป็นกำลังสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศได้ ไม่แพ้เสียงของผู้ใหญ่ โครงการยูรีพอร์ต ประเทศไทย (U-Report Thailand)...
by Eduzones Pr News
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า สำนักทรัพย์สินและรายได้ เปิดให้จองพื้นที่เช่าร้านค้างานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by Eduzones Pr News
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา The 3rd Rangsit China Forum เรื่อง กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง : ภูมิสถาปัตยกรรมใหม่ในลุ่มน้ำโขง ณ ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. จุลชีพ...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 531 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last