รวมข่าวรับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ลบ แก้ไข

ประเภท
มหาวิทยาลัย
คณะ/สาขา
รับสมัคร
รายละเอียด
รับตรง
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีสีสารสนเทศ
9 - 30 เม.ย. 52
สอบตรง
มหิดล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 ม.ค. - 28 ก.พ. 52
สอบตรง
แม่โจ้
สถาปัตยกรรมศาสตร์
2 - 13 ก.พ. 52
รับตรง
เกษตรศาสตร์
สังคมศาสตร์
12 ม.ค. - 14 พ.ค. 52
สอบตรง
มหิดล
ศิลปศาสตร์ (ศาสนศึกษา/รอบ2)
5 ม.ค. - 17 ก.พ. 52
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
5 ม.ค. - 14 พ.ค. 52
ทุน
กรุงเทพ
-
-
ทุน
อัสสัมชัญ
8 คณะ (ทุน 4 ทศวรรษ)
ถึง 31 ม.ค. 52
สอบตรง
อีสเทิร์นเอเชีย
8 คณะ
ถึง 6 ก.พ. 52
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
วิศวฯเกษตร/วิศวฯชลประทาน (กำแพงแสน)
12 ม.ค. - 6 ก.พ. 52
สอบตรง
นายร้อยตำรวจ
นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
22 -30 ม.ค. 52
สอบตรง
ขอนแก่น
วิทยาศาสตร์
5 ม.ค. - 7 เม.ย. 52
สอบตรง
จุฬาลงกรณ์
9 สาขา (นานาชาติ)
ถึง 31 ม.ค. 52
สอบตรง
พยาบาลทหารเรือ
พยาบาลศาสตร์
26 ม.ค. - 16 มี.ค. 52
สอบตรง
พยาบาลทหารอากาศ
พยาบาลศาสตร์
1 - 27 มี.ค. 52
สอบตรง
วิทยาลัยกองทัพบก
ผู้ช่วยพยาบาล
-
สอบตรง
วิทยาลัยกองทัพบก
พยาบาลศาสตร์
-
สอบตรง
ศิลปากร
เทคโนโลยีชีวภาพ
23 ธ.ค. - 20 มี.ค. 52
โครงการ
ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์ฯ (สอวน.)
8 - 23 ม.ค. 52
สอบตรง
ศิลปากร
เภสัชศาสตร์ (รอบ 2)
5 ม.ค. - 5 มี.ค. 52
สอบตรง
แม่โจ้
4 สาขา (เพิ่มเติม)
ถึง 17 ก.พ. 52
สอบตรง
ศิลปากร
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (2 ปี)
ถึง 6 ก.พ. 52
สอบตรง
ศิลปากร
4 คณะ (นักกีฬา)
ถึง 9 ม.ค. 52
โควต้า
แม่โจ้
เทคโนโลยีการเกษตร (โครงการประพฤติดี)
ถึง 15 ม.ค. 52
โควต้า
แม่โจ้
เทคโนโลยีการเกษตร (บุตรเกษตกร)
ถึง 15 ม.ค. 52
สอบตรง
พระนครเหนือ
อุตสาหกรรมเกษตร
4 ธ.ค. - 13 มี.ค. 52
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
15 - 30 ธ.ค. 51
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
รัฐศาสตร์
15 ธ.ค. - 31 ม.ค. 52
สอบตรง
ศิลปากร
4 คณะ (กีฬา)
8 ธ.ค. - 9 ม.ค. 52
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
วิทย์เดินเรือและวิศวฯต่อเรือ (ศรีราชา)
15 ธ.ค. - 15 ม.ค. 52
โควต้า
ขอนแก่น
10 สาขา (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ถึง 26 ธ.ค. 51
สอบตรง
เกื้อการุณ
พยาบาลศาสตร์
1 ธ.ค. - 30 ม.ค. 52
สอบตรง
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทุกคณะ
3 พ.ย. - 16 มี.ค. 52
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมเกษตร
1 ธ.ค. - 16 เม.ย. 52
สอบตรง
ศิลปากร
วิศวฯอิเล็กฯ์และระบบคอมพิวเตอร์ (รอบ 2)
29 พ.ย. - 11 ม.ค. 52
-
ขอนแก่น
ทุกคณะ (โครงการพิเศษ)
-
-
ขอนแก่น
ทุกคณะ (วิธีพิเศษ)
-
สอบตรง
สงขลานครินทร์
สาขาการบัญชี (ปวส./วิทยาเขตตรัง)
1 ธ.ค. - 16 ม.ค. 52
โควต้า
สงขลานครินทร์
สาขาการบัญชี (ปวส./วิทยาเขตตรัง)
ถึง 17 ธ.ค. 51
สอบตรง
สงขลานครินทร์
อุสาหกรรมเกษตร (ทายาท)
24 พ.ย. - 26 ธ.ค. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์ (วรรณคดี)
ถึง 19 ธ.ค. 51
สอบตรง
ศิลปากร
เทคโนโลยีอาหาร
2 ธ.ค. - 20 ม.ค. 52
สอบตรง
พระนครเหนือ
ทุกคณะ
16 ธ.ค. - 9 ก.พ. 52
สอบตรง
ขอนแก่น
สัตวแพทยศาสตร์ (4 วิธี)
1 ม.ค. - 6 มี.ค. 52
สอบตรง
ขอนแก่น
วิศวกรรมศาสตร์
2 ก.พ. - 13 พ.ค. 52
สอบตรง
ราชมงคลพระนคร
9 คณะ
3 พ.ย. - 13 มี.ค. 52
โควต้า
ขอนแก่น
เทคนิคการแพทย์ (3 จังหวัดภาคใต้)
ถึง 27 มี.ค. 52
โควต้า
ขอนแก่น
เทคนิคการแพทย์ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ถึง 27 มี.ค. 52
โครงการ
ขอนแก่น
เทคนิคการแพทย์ (เรียนดี)
ถึง 27 มี.ค. 52
สอบตรง
ศิลปากร
โบราณคดี
10 พ.ย. - 7 มี.ค. 52
โครงการ
ศิลปากร
โบราณคดี (ดนตรีไทย/เพลงไทยเดิม)
10 พ.ย. - 15 ม.ค. 52
โครงการ
ศิลปากร
โบราณคดี (ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส)
10 พ.ย. - 15 ม.ค. 52
โครงการ
พระนครเหนือ
วิศวกรรมศาสตร์
1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 51
สอบตรง
ขอนแก่น
สาขาวิทยาฯคอม/ไอที/ภูมิสารสนเทศ
5 ม.ค. - 23 มี.ค. 52
สอบตรง
พระจอมเกล้าธนบุรี
5 คณะ (รอบที่ 2)
17 พ.ย. - 26 ธ.ค. 51
สอบตรง
พระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปวส.)
17 พ.ย. - 26 ธ.ค. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
11 พ.ย. - 14 ม.ค. 52
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
สาขาละคอน
ุ6 - 9 เม.ย. 52
สอบตรง
สงขลานครินทร์
(กีฬา/ม.6)
ถึง 15 ธ.ค. 51
สอบตรง
สงขลานครินทร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวส./อวท.)
15 ธ.ค. -15 มี.ค. 52
โครงการ
สงขลานครินทร์
2 คณะ (ม.6)
ถึง 12 ธ.ค. 51
โควต้า
สงขลานครินทร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ปวช.)
ถึง 30 พ.ย. 51
สอบตรง
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมศาสตร์/ครุอุตสาหกรรม (ปวส.)
10 พ.ย. - 26 ธ.ค. 51
โครงการ
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
24 พ.ย. - 8 ธ.ค. 51
สอบตรง
บูรพา
แพทยศาสตร์
1 พ.ย. - 11 ม.ค. 52
สอบตรง
บูรพา
19 คณะ (ตะวันออก)
1 พ.ย. - 16 ม.ค. 52
สอบตรง
บูรพา
14 คณะ (ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ)
1 พ.ย. - 16 ม.ค. 52
โครงการ
บูรพา
(ความสามารถพิเศษกีฬา/ดนตรีไทย/ศิลปะ)
ถึง 12 ธ.ค. 51
สอบตรง
ขอนแก่น
ศิลปศาสตร์
20 ต.ค. - 16 ม.ค. 52
ทุน
ABAC
10 คณะ
ถึง 2 ม.ค. 52
สอบตรง
มหิดล (นานาชาติ)
21 สาขา
6 - 30 ม.ค. 52
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อมวลชน (Inter.)
3 พ.ย. - 30ธ.ค. 51
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
10 - 23 พ.ย. 51
สอบตรง
พายัพ
เภสัชศาสตร์
1 ก.ย. - 15 ม.ค. 52
สอบตรง
พายัพ
ทุกสาขา (ยกเว้นพยาบาล/เภสัช/ดุริยศิลป์)
1 พ.ย. - 27 ก.พ. 52
โควต้า
ราชมงคลพระนคร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ถึง 13 มี.ค. 51
สอบตรง
ราชมงคลพระนคร
บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
3 - 21 พ.ย. 51
สอบตรง
ราชมงคลพระนคร
9 คณะ
3 พ.ย. - 13 มี.ค. 52
โครงการ
บูรพา
วิทยาศาสตร์
ถึง 14 พ.ย. 51
สอบตรง
ศิลปากร
ศึกษาศาสตร์ (กีฬา)
20 ต.ค. - 14 พ.ย. 51
สอบตรง
ราชมงคลศรีวิชัย
11 คณะ
1 พ.ย. - 20 ก.พ. 52
สอบตรง
หัวเฉียวฯ
12 คณะ
10 พ.ย. - 12 ธ.ค. 51
โครงการ
หัวเฉียวฯ
4 โครงการ
10 พ.ย. - 12 ธ.ค. 51
โควต้า
นเรศวร
พยาบาลศาสตร์
3 - 14 พ.ย. 51
รับตรง
ลาดกระบัง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถึง 30 พ.ย. 51
โควต้า
ราชภัฏสวนสุนันทา
8 คณะ (วิชาการ/ความสามารถพิเศษ)
4 พ.ย. - 3 ธ.ค. 51
โครงการ
ราชภัฏสวนสุนันทา
6 คณะ (โครงการเพชรสวนสุนันทา)
4 พ.ย. - 3 ธ.ค. 51
สอบตรง
ราชภัฏสวนสุนันทา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปวส./อวท.)
4 พ.ย. - 3 ธ.ค. 51
โควต้า
ราชภัฏสวนดุสิต
(3 ประเภท)
1 - 30 พ.ย. 51
โควต้า
แม่โจ้ (ชุมพร)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
22 ก.ย. - 28 พ.ย. 51
โควต้า
แม่โจ้ (ชุมพร)
3 สาขา (ปวส./ปวท./อวท.)
19 ก.ย. - 24 พ.ย. 51
โควต้า
แม่โจ้ (ชุมพร)
5 สาขา (ม.6)
19 ก.ย. - 24 พ.ย. 51
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
1 - 17 พ.ย. 51
สอบตรง
สงขลานครินทร์
วิทยาการจัดการ (บัญชี)
1 ธ.ค. - 23 ม.ค. 52
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
เกษตร
11 ส.ค. - 3 พ.ย. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
3 พ.ย. - 30 ธ.ค. 51
โควต้า
นเรศวร
สถาปัตยกรรมศาสตร ์(ภาคเหนือ)
28 ต.ค. 51
สอบตรง
เชียงใหม่
เทคนิคการแพทย์
1 ก.ย. - 7 พ.ย. 51
สอบตรง
ศิลปากร
วิศวกรรมเครื่องกล
15 ต.ค. - 14 ม.ค. 51
สอบตรง
ลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
10 - 29 พ.ย. 51
สอบตรง
พยาบาลสภากาชาด
พยาบาลศาสตร์
ถึง 15 ต.ค. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
ประมง
20 ต.ค. - 28 พ.ย. 51
สอบตรง
บูรพา
ศิลปกรรมศาสตร์
ถึง 20 ก.พ. 52
สอบตรง
บูรพา
(ปวส. / ปวท.)
1 ต.ค. - 21 ธ.ค. 51
โควต้า
พระจอมเกล้าฯธนบุรี
5 คณะ (บุตรบุคลากร)
13 ต.ค. - 26 ธ.ค.51
สอบตรง
ลาดกระบัง
ครุศาสตร์ (จบ ปวส.)
1 ต.ค. - 21 พ.ย. 51
สอบตรง
ลาดกระบัง
6 คณะ (กีฬา/จบ ปวส.)
10 - 14 พ.ย. 51
สอบตรง
ลาดกระบัง
7 คณะ (กีฬา/หลักสูตร 4 ปี)
10 - 14 พ.ย. 51
สอบตรง
เชียงใหม่
พยาบาลศาสตร์ (ภาคเหนือ)
20 ต.ค. - 12 พ.ย. 51
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอังกฤษ)
10 พ.ย. - 14พ.ค. 52
สอบตรง
ลาดกระบัง
จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพพิมพ์
1 - 30 พ.ย. 51
สอบตรง
ลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมภายใน
1 - 31 ต.ค. 51
สอบตรง
ลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมศาสตร์
1 .ต.ค - 5 พ.ย. 51
สอบตรง
ราชมงคลธัญบุรี
11 คณะ
1 ต.ค. - 28 ก.พ. 52
สอบตรง
พระนครเหนือ
ครุศาสตร์อุตสากรรม (ปวช./ปวส.)
15 ก.ย. - 15 พ.ย. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (พสวท.)
ถึง 17 ต.ค. 51
สอบตรง
รังสิต
แพทย์/ทันตแพทย์/ชีวการแพทย์
1 ก.ย. - 6 พ.ย. 51
สอบตรง
จุฬาลงกรณ์
นิติศาสตร์
1 - 15 ต.ค. 51
โควต้า
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
6 คณะ
5 ก.ย. - 20 ต.ค. 51
สอบตรง
ลาดกระบัง
ครุศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
1 ต.ค. - 21 พ.ย. 51
สอบตรง
สงขลานครินทร์
พยาบาล
15 - 30 ก.ย. 51
โครงการ
สงขลานครินทร์
วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์1)
ถึง 31 ม.ค. 52
โครงการ
สงขลานครินทร์
วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์2)
ถึง 31 ม.ค. 52
สอบตรง
สงขลานครินทร์
อุสาหกรรมเกษตร (สวทช.)
ก.ย. - ต.ค. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
19 คณะ (ความสามารถด้านกีฬา)
7 - 9 ต.ค. 51
สอบตรง
แม่โจ้(เชียงใหม่)
8 สาขา (ปวส./ปวท.)
3 พ.ย. - 4 ธ.ค. 51
โควต้า
เทคโนฯราชมงคล
3 คณะ (ลำปาง)
1 ก.ย. - 10 ต.ค. 51
สอบตรง
เทคโนฯราชมงคล
3 คณะ (รับตรง/ลำปาง)
1 ก.ย. - 10 ต.ค. 51
สอบตรง
ลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
20 ก.ย. - 23 ต.ค. 51
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
(เพิ่มเติม)
15 - 29 ก.ย. 51
สอบตรง
มหาสารคาม
10 คณะ (ระบบพิเศษ)
22 ก.ย. - 28 พ.ย. 51
สอบตรง
บูรพา
3 คณะ (12 จังหวัดภาคตะวันออก)
ถึง 19 ธ.ค. 51
สอบตรง
บูรพา
ศิลปศาสตร์
ถึง 10 ต.ค. 51
สอบตรง
สงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์ (ผ่านสอวน. ค่าย 2)
ถึง 17 ต.ค. 51
สอบตรง
สงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์ (ทักษะทางวิทยาศาสตร์)
ถึง 17 ต.ค. 51
โครงการ
ธรรมศาสตร์
15 คณะ (คนพิการ)
8 - 10 ต.ค. 51
สอบตรง
ศิลปากร
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ถึง 21 พ.ย. 51
สอบตรง
พระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
1 - 24 ต.ค. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
วนศาสตร์
27 ต.ค. - 28 พ.ย. 51
สอบตรง
ทักษิณ
(5 โครงการ)
1 - 30 ก.ย. 51
สอบตรง
เทคโนโลยีราชมงคล
(17 จังหวัดภาคเหนือ/ล้านนา)
4 - 5 ต.ค.51
ทุน
(สำนักงาน ก.พ.)
-
3 - 15 ก.ย. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ตะวันออก)
ถึง 26 ก.ย. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ทั่วประเทศ)
ถึง 26 ก.ย. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
คนตรีไทย/ดนตรีตะวันตก (บางเขน)
1 - 30 ก.ย. 51
สอบตรง
ศิลปากร
เภสัชศาสตร์
15 ต.ค. - 30 พ.ย. 51
โควต้า
แม่โจ้ (แพร่)
12 สาขา
ถึง 15 ต.ค. 51
โควต้า
แม่โจ้ (แพร่)
บัญชี/เทคโนฯสารสนเทศฯ/เกษตรป่าไม้
ถึง 31 ต.ค. 51
สอบตรง
อุบลราชธานี
10 คณะ
1 - 26 ก.ย. 51
สอบตรง
ขอนแก่น
เภสัชศาสตร์
24 พ.ย. - 6 มี.ค. 52
สอบตรง
ศิลปากร
ศึกษาศาสตร์ (ภาษาไทย)
ถึง 8 ก.ย. 51
สอบตรง
ศิลปากร
มัณฑนศิลป์
15 ส.ค. - 20 ก.ย. 51
สอบตรง
เชียงใหม่
วิจิตรศิลป์ (17 จังหวัด ภาคเหนือ)
25 ส.ค. - 10 ต.ค. 51
โครงการ
เชียงใหม่
(สถาปัตย์/กีฬา/คนพิการ)
1 ก.ย. - 1 ต.ค. 51
สอบตรง
เชียงใหม่
แอนนิเมชัน (ปกติ)
25 ส.ค. - 14 พ.ย. 51
สอบตรง
เชียงใหม่
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
25 ส.ค. - 14 พ.ย. 51
สอบตรง
เชียงใหม่
จัดการสมัยใหม่ เทคโนฯสารสนเทศ (ปกติ)
25 ส.ค. - 14 พ.ย. 51
สอบตรง
เชียงใหม่
จัดการสมัยใหม่ เทคโนฯสารสนเทศ (พิเศษ)
25 ส.ค. - 14 พ.ย. 51
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
10 คณะ (ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์)
15 - 29 ก.ย. 51
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
16 คณะ (3 โรงเรียน)
15 - 29 ก.ย. 51
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอวน.ค่าย2)
15 - 29 ก.ย. 51
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
15 คณะ (เรียนดีจากชนบทและเขตเมือง)
15 - 29 ก.ย. 51
สอบตรง
ธรรมศาสตร์
4 คณะ (รับตรง ศุนย์ลำปาง)
15 - 29 ก.ย. 51
สอบตรง
ศิลปากร
8 คณะ (28 จังหวัด)
1 ก.ย. - 30 ก.ย. 51
สอบตรง
เกษตรศาสตร์
3 คณะ (9
 
โดย พี่แตงโม ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.พ. 52 16:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 45,451 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 45,451 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย NaCK_Oc
IP : 117.47.37.***

อยากได้ของ ม.เกษตรศาสตร์  คับ  คณะ เศรษฐศาสตร์  รับตรงและโควต้า คับ

ลบ แจ้งลบ
โดย กิ๊ฟ
IP : 119.31.81.***

มีมหาลัยอื่นๆ อีกไหมค่ะ

ช่วยหามาให้หน่อยนะค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่