ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (Our Awards)

ลบ แก้ไข

ผลงานดีเด่นครู กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2551

นางพิกุล บัวป่า

ได้รับรางวัล โล่ดีเด่นประเภทครูผู้สอน คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4

การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)

ในงานนิทรรศการและการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)

28 พฤศจิกายน 2551

ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

โดยกล่มเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สพท.อบ.1 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ และผอ.โรงเรียนเยี่ยมชมผลงาน

***********

************

นายสุระสิทธิ์ คุดนา หัวหน้ากล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นำเสนอผลงานดีเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

*******

********

ตัวคนเดียวทำได้แค่ลงแข่ง อยากเป็นแชมป์ต้องทำงานกันเป็นทีม

ความสำเร็จ ครูพิกุล บัวป่า เพราะมีทีมงานที่มีความสามารถ

********************************

นางพิกุล บัวป่า ถ่ายรูปกับรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

นำเสนอผลงาน ( Best Practice )เพื่อประเมินส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

*****************************

ศึกษานิเทศ สพท.อบ.4 นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์

และนางนลินรัตน์ วงศ์เมืองแสน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ได้เยี่ยมชมผลงาน และมอบเกียรติบัตร

รางวัล “เหรียญเงิน”

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2550

และ

รางวัล “เหรียญทอง”

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2550

******************************************************

นางสุวจี นูรักษา รับเกียรติบัตรจาก ผอ.อภิชาติ ทองแจ่ม

มีผลการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2551

***********************************************

ผลงานดีเด่น / ความภาคภูมิใจ

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่

กิจกรรม

รางวัลที่ได้รับ

1

ปฏิบัติการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2551

ระดับเหรียญทอง

2

เป็นโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมโครงงานปีการศึกษา 2550

ระดับดีเด่น

3

ประกวดแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณาการคุณธรรมนำความรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ( Project Approach ) ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.3 )

ระดับเหรียญทอง

4

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550

ระดับเหรียญเงิน

5

โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนทางการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

ด.ญ.ณัชญา โทนะพันธ์

สอบได้ลำดับที่ 5 ของจังหวัด

6

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.อุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2551

ช่วงชั้นที่ 3

1.นายเสกสรรค์ ภูมิคง 2.นายศักดิ์ดา คุณโคตร

3.นายสถาพร เรืองศรี 4.นายศราวุธ ทรายงาม

ช่วงชั้นที่ 4

1.น.ส.นวลละออง ทองมา

นำนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ

“โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์”

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 24 กันยายน 2551

ได้ทดสอบผ่านการคัดเลือก คือ เด็กหญิงณัชญา โทนะพันธ์

นำนักเรียน เด็กหญิงณัชญา โทนะพันธ์ นักเรียนชั้น ม .1

เข้าค่าย “โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์”

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-5 ตุลาคม 2551

ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จ. อุบลราชธานี

**********************************************

ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

1. นายเสกสรรค์ ภูมิคง

2. นางสาวอัจราภรณ์ พิลาสันต์

3. นางสาวยุภารัตน์ แก่นจันทร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (Project Approach)

บูรณาการคุณธรรมนำความรู้และประยุกต์ใช้เปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

โดย สุระสิทธิ์ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 พ.ค. 52 12:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 27,691 ครั้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต
โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , หลักสูตร ป.โท , อาเซียน , หลักสูตร ป.เอก , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , SocialFeed , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง