มัณฑนากร,นักออกแบบตกแต่งภายใน

ลบ แก้ไข

มัณฑนากร,นักออกแบบตกแต่งภายใน

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี

นิยามอาชีพ

ผสมผสานความคิด และความรู้ทางด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม : ออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ พื้นที่ภายในยานยนต์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน รถโดยสาร เรือ หรือพื้นที่แสดงสินค้า / จัดนิทรรศการอื่น ๆ รวมถึงการจัดตู้หรือกระจกแสดงสินค้าของร้านค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดต่าง ๆ โดยสามารถจัดวางผังเขียนแบบ รวมถึงกำหนดรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อการก่อสร้างที่สมบูรณ์ และควบคุมดูแลช่างตกแต่งภายในให้ทำหน้าที่ได้ถูกต้อง

ลักษณะของงานที่ทำ

มัณฑนากรเป็นผู้ออกแบบการตกแต่งภายในสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน ต้องทำงานตามขั้นตอน และกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับ ผู้ว่าจ้าง

1. บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้สร้างสรรค์เป็นที่สะดุดตา ประทับใจ และได้รสนิยมตรงตามความต้องการของลูกค้า

2. ศึกษาโครงสร้างของงานดำเนินการออกแบบตกแต่ง คำนวณแบบ ประมาณราคา เลือกวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพ เหมาะสม ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า ตรงตามเป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย

3. ส่งแบบที่วาดและเสนองบประมาณให้ลูกค้าพิจารณา


4. เมื่อผ่านการแก้ไขดัดแปลงแบบให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับ ช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ หรือช่างเชื่อมเหล็กให้ทำงานตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้

5. ปฏิบัติงาน และประสานงานกับระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ช่างเพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา

สภาพการจ้างงาน

มัณฑนากรที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ถ้าทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นอยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ และได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และสิทธิประโยชน์อื่น เช่น โบนัส

สภาพการทำงาน

การปฏิบัติงานการออกแบบ ส่วนมากต้องทำงานทั้งในและนอกสำนักงาน เช่นในอาคาร ในสถานที่กำลังตกแต่ง อาจต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาตกแต่งภายใน

2. มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานที่ไม่เหมือนใคร เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ

3. มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในประเทศ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ และประโยชน์ใช้สอยสูงสุด

4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ

5. มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริการทางธุรกิจ

6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงานดี และมีความสามารถในการประสานงาน

7. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา

8. รู้แหล่งข้อมูลเพื่อซื้อหาวัตถุดิบ

9. ออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือนให้ถูกหลักและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อความปลอดภัย ประหยัดเหมาะสมกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ : เมื่อสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(สายวิทย์) สอบคัดเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัดสอนคณะหรือภาควิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัย อาจไม่เหมือนกัน

โอกาสในการมีงานทำ

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้อุตสาหกรรม วงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบมากในการจัดหาเงิน มาดำเนินการลงทุนทางด้านก่อสร้าง ทำให้อาชีพนี้สะดุดไประยะหนึ่ง แต่ผู้ประกอบอาชีพนี้พยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส คือ ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เปลี่ยนไปออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ของเล่นอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

ในภาครัฐบาลผู้ที่ปฏิบัติในหน้าที่นี้จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและขั้นตามความสามารถ ถ้าพยายามปรับพัฒนาฝีมือและสร้างสรรค์ผลงาน ตำแหน่งอาจเลื่อนถึง ผู้อำนวยการของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ หรือประกอบอาชีพส่วนตัวในการออกแบบทำสินค้าพรีเมี่ยม สินค้าที่ระลึก

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ นักออกแบบกราฟฟิค ครู – อาจารย์ ในคณะสถาปัตยกรรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

สมาคมสถาปนิกสยาม และบริษัทสถาปนิกใหญ่ๆ ทั่วไป ที่รับนักศึกษาฝึกงาน การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

 โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 มี.ค. 51 13:12 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 114,628 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 114,628 ครั้ง ตอบ 21 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Subin Mungmee
IP : 171.6.238.***
http://bcomplete.co.th
รับออกแบบบ้าน ตกแต่งภายใน
ลบ แจ้งลบ
โดย ช่าง ธง
IP : 125.27.11.***
รับทำเฟอร์นิเจอร์ รับปรึกษาปัญหาช่างทิ้งงาน 089-8342530
ลบ แจ้งลบ
โดย อภิชาติ
IP : 124.122.200.***

รับทำแบบ ประมาณราคา รับขอมูลก่อนการออกแบบ

มีทีมช่างผลิตผลงาน ผลงาน 10 ปี 083 6423676

ออกแบบ บ้าน คอนโด รีสอร์ท โรงแรม

ลบ แจ้งลบ
โดย อภิชาติ
IP : 124.122.200.***

รับออกแบบตกแต่งภานใน และภายนอก มีทีมช่าง

ผลงาน 10 ปี มีผลงานให้ดู ประมาณราคาเบื้องต้น 083 6423676

รับให้คำปรึกษางานออกแบบ

ลบ แจ้งลบ
โดย อภิชาติ
IP : 124.122.200.***

รับออกแบบตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร มีทีมช่างเป็นของตัวเอง

ผลงาน 10 ปี ประมาณราคาเบื้องต้น รับให้คำปรึกษางาน รูปแบบบริษัท

สามารถส่งผลงานให้ดูก่อนได้ครับ 083 6423676

ลบ แจ้งลบ
โดย กานต์
IP : 58.137.30.***

เรียนทางออกแบบมัตติมีเดียและแอนนิเมชั่น

เรียนแฟชั่นดีไซน์ ในวุฒิสถาปัตยกรรม

สาขา นวัตกรรมการออกแบบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สมัครกจนถึงวันที่ 9 พค 53 นี้

ค่าเทอมไม่เกิน 6000บาทมีทุนให้อาจารย์จบจากจุฬาฯลาดกระบัง

ลบ แจ้งลบ
โดย mทศพล
IP : 58.9.39.***

เรารับเขียนภาพperspective(hand rendering) ผ่านงานที่เขียน อเมริกา จีน ดูไบ สนใจงานด้านนี้ติดต่อผมโดยตรงไม่ต้องผ่านนายหน้า

ขอบคุณครับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย สันติ
IP : 125.27.234.***
เเจ่มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย สันติ
IP : 125.27.234.***
ผลงานตอนปี 2 ก็พอดูได้
ลบ แจ้งลบ
โดย นายกรรณพล
IP : 202.90.118.***

นี่เป็นผลงานตอนปี 1 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ราชภัฏจันทรเกษม

แต่งานนี้ยังไม่สมบูรณ์

ลบ แจ้งลบ
โดย มาร์ท
IP : 125.24.244.***
อยากเรียนอ่ะแต่กลัวไม่มีงานทำอ่ะ อยากเรียนมากมาย
ลบ แจ้งลบ
โดย siwalai_jab015@hotmail.com
IP : 210.203.169.***

อยากเป็น

ก็ต้องเป็นให้ได้ดิ

ใช่ป่าว

ลบ แจ้งลบ
โดย สมชายเฟอร์นิเจอร์
IP : 118.174.143.***

 

รับทำเฟอร์นิเจอร์..ตกแต่งภายในอาคารด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

ติดต่อได้ที่  077275729...***สุราษฎร์ธานี

ลบ แจ้งลบ
โดย ^O^
IP : 125.25.68.***

อยากเรียนอ่าคระ

ชอบมากๆๆๆๆ  มาย

จาพยายามเรียนให้ดีๆๆๆ

จาได้ทัมงานนี้

โฮะๆๆๆๆ

เปงกัมลังจัยให้บ้างนะคระ

ขอบคุนคระ

ลบ แจ้งลบ
โดย ปอ
IP : 124.121.250.***
ลบ แจ้งลบ
โดย สุนิสา
IP : 203.172.219.***
  • มะมิ๋วอยากเรียนมากเลยแต่กลัวไม่มีงานทำอ่ะแล้วเรียนที่ต่างจังหวัดด้วยกลัวสู้เด้กที่กรุงเทพไม่ได้ค่ะ  จะติวที่ไหนดีช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Ben-J....
IP : 202.129.36.***
นู๋ อยากเรียนอ่า แต่กลัว ม่ะ มี งาน ทัม (- -")๏~...
ลบ แจ้งลบ
โดย เจี๊ยบ
IP : 119.42.94.***
อยากเรียนต่อคณะสถาปัตยกรรมมาก จะมีโอกาสทำได้หรือเปล่าไม่รู้อยากไปประกอบอาชีพมัณฑนากรมาก
ลบ แจ้งลบ
โดย คราม
IP : 125.24.27.***

รับออกแบบ ตกแต่งภายในทุกแบบทุกไสลต์

คุณครามโทร 02-427-9247

ลบ แจ้งลบ
โดย กวาง
IP : 61.19.203.***
ชอบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง