เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo dissiiiii
dissiiiii
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 592 เรื่อง
  • ผู้ชม : 9,838,620 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 109 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลบ แก้ไข

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

เรื่อง   การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา  2551 (รอบ 2)

---------------------------

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ  ตั้งอยู่เลขที่  200   หมู่ที่  17   ตำบล พิชัยอำเภอ เมือง  จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์  52000  โทรศัพท์  0-5434-2547 - 8 โทรสาร  0-5434-2549 http://www.lpc.rmutl.ac.th จัดการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 )  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2  ปีต่อเนื่อง ( รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.))  และระดับปริญญาตรีหลักสูตร  4  ปี ( รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ,  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  2  ปี (ต่อเนื่อง) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2551 (รอบ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                1. การรับสมัคร  สอบคัดเลือก  ประกาศผลการสอบ  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตรวจสุขภาพ  ปฐมนิเทศ  ลงทะเบียน/ชำระเงินค่าลงทะเบียน    เปิดภาคเรียน

กำหนดการ

วัน / เดือน / ปี

รับสมัคร

สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

ประกาศผลการสอบ

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตรวจสุขภาพ

ปฐมนิเทศ

ลงทะเบียน/ชำระเงินค่าลงทะเบียน

เปิดภาคเรียน

1  เมษายน  - 15 พฤษภาคม  2551

21-22  พฤษภาคม  2551 (ดูรายละเอียดตารางที่ 2)

23  พฤษภาคม  2551

26  พฤษภาคม  2551

26 - 27  พฤษภาคม  2551

28  พฤษภาคม  2551

30  พฤษภาคม  2551

2  มิถุนายน  2551

 

                หมายเหตุ รับสมัคร  ตามกำหนดการทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดราชการ

                                      สามารถดาวน์โลดใบสมัครได้ทาง  http://www.lpc.rmutl.ac.th

                1.1   หลักฐานประกอบการสมัคร

                -  ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและติดรูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป

                -  สำเนาใบ  ร.บ.  หรือใบรับรอง  1  ชุด

                -  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ( ถ้ามี )

                -  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ระดับ ปวส.  100  บาท  ระดับปริญญาตรี   200  บาท

                1.2  สถานที่รับสมัคร  กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ต. พิชัย   อ. เมือง   จ. ลำปาง

 

 

 

 

 

2. ระดับ สาขา คุณสมบัติของผู้สมัครและจำนวนที่รับสมัคร

 

ตารางที่ 1 ระดับ สาขา คุณสมบัติของผู้สมัครและจำนวนที่รับสมัคร

ระดับ / สาขา (รหัสสาขา)

วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

1. พืชศาสตร์ (867)

2. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (865)

3. สัตวศาสตร์ (868)

4. เทคโนโลยีการอาหาร (866)

5. ประมง (869)

6. ช่างกลเกษตร (963)

 

7. ไฟฟ้า (961)

8. เทคนิคอุตสาหกรรม (964)

 

 

9. ช่างยนต์ (962)

 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2 ปี ( ต่อเนื่อง )

1. พืชศาสตร์ – พืชสวน (761)

2. พืชศาสตร์ – พืชไร่นา (762)

3. สัตวศาสตร์ (763)

4.  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (764)

 

5.  ประมง (766)

6.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (765)

7.  การจัดการ – การจัดการทั่วไป ( ปกติ ) (663)

8. การจัดการ – การจัดการทั่วไป( สมทบ) (664)

9.ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ ( สมทบ) (667)

10.ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ ( สมทบ) (668)

11. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ภาคปกติ) (561)

12. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ภาคสมทบ) (562)

13. เทคโนโลยีอุตสาหการ (ภาคสมทบ) (564)

 

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 (วิทย์ – คณิต) และ ปวช. เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 (วิทย์-คณิต ) และ ปวช. ช่างยนต์ ,ช่างกลโรงงาน,ช่างโลหะ,

ช่างกลเกษตร,หรือเทียบเท่า

ปวช. ช่างไฟฟ้าหรือเทียบเท่า

ปวช. ช่างยนต์ ,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น,ช่างไฟฟ้า,ช่างกลเกษตร,ช่างอิเลคทรอนิค,ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล,ช่างโลหะ,ช่างเคหะภัณฑ์หรือเทียบเท่า

ปวช. ช่างยนต์ ,เครื่องกลหรือเทียบเท่า

 

 

ปวส.เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ปวส.เกษตรกรรม/พืชศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ปวส.เกษตรกรรม/สัตวศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์  , เกษตรกรรม , สถาปัตยกรรม,  ช่างโยธา,  ศิลปกรรมหรือเทียบเท่า

ปวส.เกษตรกรรม/ประมง หรือเทียบเท่า

ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือเทียบเท่า

ปวส.บริหารธุรกิจทุกสาขา

ปวส.บริหารธุรกิจทุกสาขา

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต, ช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ, ช่างท่อและประสาน,  ออกแบบการผลิต, ช่างเครื่องกล, เทคนิคอุตสาหกรรม, โลหะวิทยา, ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และช่างแม่พิมพ์อัญมณีหรือเทียบเท่า

 

30

15

20

20

10

15

 

10

5

 

 

15

 

 

20

20

40

15

 

20

15

5

30

20

20

5

30

25

 

4

 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ระดับ / สาขา (รหัสสาขา)

วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี

1.  พืชศาสตร์ – พืชสวน (465)

2.  พืชศาสตร์ – พืชไร่นา (464)

3.  สัตวศาสตร์ (467)

4.  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (461)

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (466)

6. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (463)

7.  ประมง (462)

8.  การท่องเที่ยว (266)

9.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (267)

10. การตลาด (262)

11. การบัญชี (263)

12.ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ (264)

13.ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ (265)

 

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

. 6 ทุกโปรแกรม และ ปวช. เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

. 6 (วิทย์ – คณิต )

. 6 (วิทย์ – คณิต )

.6 ทุกโปรแกรม และ ปวช.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า    

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

.6 (ทุกโปรแกรม )และปวช.ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า

 

20

20

30

25

30

20

20

5

5

30

5

5

5

 

                        3.  กำหนดการสอบคัดเลือก

ตารางที่ 2 กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ระดับ/สาขา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

วันพุธที่  21  พฤษภาคม  2551

09.00 – 11.00  น.

วิชาศึกษาทั่วไป

12.30 – 15.30 น.ชีพเฉพาะ สาขา

15.30 – 17.00

1 เทคนิคอุตสาหกรรม

2 ไฟฟ้า

วิชาศึกษาทั่วไป 999001  

900008

สัมภาษณ์

900002

3 เทคโนโลยีการอาหาร *

4 สัตวศาสตร์ *

5 พืชศาสตร์ *

6 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ *

7 ประมง *

8 ช่างกลเกษตร *

9 ช่างยนต์ *

สัมภาษณ์ (09.00 – 12.00 น.)

 

 

หมายเหตุ  * นักเรียนที่มีผลการสอบAdmission กลาง ของ สกอ. สามารถยื่นประกอบการสมัครโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

(สอบสัมภาษณ์ตามกำหนดดังแสดงในตารางที่2)

วิชาศึกษาทั่วไป (200 คะแนน) วิชาชีพเฉพาะสาขา 300 คะแนน

 

 

 

ตารางที่ 2  (ต่อ)

ระดับ/สาขา

ปริญญาตรี  หลักสูตร  2  ปีต่อเนื่อง

วันพุธที่  21  พ.ค.  2551

22   พ.ค.  2551

09.00 – 11.00 น.

วิชาศึกษาทั่วไป

12.30 – 14.00 น.

วิชาชีพเฉพาะ 1

14.30 – 16.30 น.

วิชาชีพเฉพาะ 2

09.00 – 12.00 น.

1 การจัดการ – การจัดการทั่วไป

2ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ

3.ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์

 

วิชาศึกษาทั่วไป 888008  

 

600037

666040

 

สัมภาษณ์

666042

4 เทคโนโลยีไฟฟ้า

5 เทคโนโลยีอุตสาหการ

วิชาศึกษาทั่วไป 888007

 

 500027

สัมภาษณ์

-

500030

6 พืชศาสตร์ – พืชไร่นา

7 พืชศาสตร์ – พืชสวน

8 เทคโนโลยีภูมิทัศน์

9 ประมง

10 สัตวศาสตร์

11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สัมภาษณ์ (09.00 – 12.00 น.)

-

ระดับ/สาขา

ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี

วันพุธที่  21  พ.ค.  2551

22   พ.ค.  2551

09.00 – 11.00 น.

วิชาศึกษาทั่วไป

12.30 – 14.00 น.

วิชาชีพเฉพาะ 1

14.30 – 16.30 น.

วิชาชีพเฉพาะ  2

09.00 – 12.00 น.

1 การท่องเที่ยว *

2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล *

3 การตลาด *

4 การบัญชี *

5ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ *

6ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ *

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป2 (888002)

 

200009

222012

 

 

สัมภาษณ์

 

200008

 

222011

7 พืชศาสตร์ – พืชไร่นา *

8 พืชศาสตร์ – พืชสวน *

9 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ *

10 ประมง *

11 สัตวศาสตร์ *

12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร *

13 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร *

สัมภาษณ์ (09.00 – 12.00 น.)

-

 

หมายเหตุ  * นักเรียนที่มีผลการสอบAdmission กลาง ของ สกอ. สามารถยื่นประกอบการสมัครโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

(สอบสัมภาษณ์ตามกำหนดดังแสดงในตารางที่2)

วิชาศึกษาทั่วไป (200 คะแนน) วิชาชีพเฉพาะ1  100 คะแนน  วิชาชีพเฉพาะ 2  200 คะแนน

 

 

4.  รายละเอียดวิชาที่สอบ

4.1  รหัสข้อสอบ 888 002วิชาศึกษาทั่วไป2(คณิตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม) 200 คะแนน
คณิตศาสตร์ : สมการเส้นตรง สมการกำลังสอง ดัชนี ลอการิทึม สัดส่วน อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ กราฟ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรขาคณิต เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน วงกลม พาราโบลา พื้นที่และปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ความรู้เบื้องต้นทางตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลม การวัดมุม การใช้ตรีโกณมิติในงานช่าง
ภาษาอังกฤษ : Structure and expression การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำ เช่น Introductions Greetings Requesting Vocabulary สำนวนและ Two-word verbs ตัวย่อหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ Reading comprehension
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : วัฒนธรรม ประเพณีสังคมไทย การจัดระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และความรู้รอบตัวทั่วไป

4.2  รหัสข้อสอบ 888 007 วิชาศึกษาทั่วไป 7 (คณิตศาสตร์ –วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย- สังคม) 200 คะแนน
คณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ทฤษฎีบททวินาม เมตริกซ์ ดีเทอร์มิเนนท์ จำนวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันท์ ของฟังก์ชันชนิดต่างๆ ค่าเชิงอนุพันธุ์และบทประยุกต์ อินทิเกรด และบทประยุกต์
วิทยาศาสตร์ เวกเตอร์ กลศาสตร์(สถิตศาสตร์และพลศาสตร์) ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง-กระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุ สารประกอบ พันธะเคมี สารละลาย กรด เบส เกลือ การผุกร่อน อินทรีย์เคมี พลาสติก ยาง และปิโตรเลียม
ภาษาอังกฤษ Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล

4.3  รหัสข้อสอบ 888 008 วิชาศึกษาทั่วไป 8  (คณิตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม) 200 คะแนน
คณิตศาสตร์ เลขฐานต่างๆ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์ ดีเทอร์มิเนนท์ ความสัมพันธ์ และฟังก์ชั่นเอ็กซ์โพแนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิต และความต่อเนื่อง อนุพันท์ ของฟังก์ชันพีชคณิต ค่าเชิงอนุพันธุ์และบทประยุกต์ของอนุพันธ์
ภาษาอังกฤษ Sturcture (โครงสร้างภาษา) 40% Grammar (ไวยากรณ์) Vocabulary (คำศัพท์) Conversation (บทสนทนา) 30% Reading Comprehension (เนื้อหาการอ่าน) 30%
ภาษาไทย  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทยและสากล สังคมวิทยาเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคมไทย การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายของไทย เหตุการณ์ปัจจุบันของไทยและสากล

 

 

 

 

4.4   รหัสข้อสอบ 999 001  วิชาศึกษาทั่วไป 1 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม) 200 คะแนน

วิทยาศาสตร์ : เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและวิถีโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ งาน พลังงานและโมเมนตัม ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ
คณิตศาสตร์ : สมการเส้นตรง สมการกำลังสอง ดัชนี ลอการิทึม สัดส่วน อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ กราฟ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเรขาคณิต เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน วงกลม พาราโบลา พื้นที่และปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ความรู้เบื้องต้นทางตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลม การวัดมุม การใช้ตรีโกณมิติในงานช่าง
ภาษาอังกฤษ : Structure and expression การใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำ เช่น Introductions Greetings Requesting Vocabulary สำนวนและ Two-word verbs ตัวย่อหรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ Reading comprehension
ภาษาไทย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย หลักภาษา คำ ประโยค การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และวรรณกรรม
สังคม : วัฒนธรรม
ประเพณีสังคมไทย การจัดระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และความรู้รอบตัวทั่วไป

 

4.5  วิชาชีพเฉพาะ

       ระดับ  ปวส.

รหัสข้อสอบ

รายละเอียดวิชาสอบ

สาขา

900008

วิชาชีพเฉพาะสาขา เทคนิคอุตสาหกรรม 300 คะแนน
 เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ทักษะเชาว์ปัญญา ความปลอดภัย คณิตศาสตร์ช่าง งานไม้เบื้องต้น งานพลาสติก งานโลหะ (พื้นฐานงานเชื่อมโลหะทั่วไป,พื้นฐานงานเครื่องมือกล,โลหะวิทยาเบื้องต้น) งานไฟฟ้าเบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น งานออกแบบเบื้องต้น (เส้น, รูปร่าง, รูปทรง, คุณค่า, พื้นผิว, สี, องค์ประกอบ)

 

 

เทคนิคอุตสาหกรรม

900002

วิชาชีพเฉพาะสาขา ไฟฟ้า 300 คะแนน
ความรู้พื้นฐาน เขียนแบบ กลศาสตร์ วัสดุช่าง คอมพิวเตอร์ ทักษะเชาว์ปัญญา
ทฤษฎีไฟฟ้าประยุกต์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้นและการควบคุม เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

ไฟฟ้า

               

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  2  ปีต่อเนื่อง

รหัสข้อสอบ

รายละเอียดวิชาสอบ

สาขา

500027

วิชาชีพเฉพาะ 1 อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 100 คะแนน  

อิเล็กทรอนิกส์ – ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า

เทคโนโลยีไฟฟ้า

500030

วิชาชีพเฉพาะ 1 อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 100 คะแนน

งานฝึกฝีมือเบื้องต้น วัสดุช่าง กรรมวิธีการผลิต เขียนแบบเทคนิค การเพิ่มผลผลิต คอมพิวเตอเบื้องต้น คณิตศาสตร์ช่าง

เทคโนโลยี

อุตสาหการ

      600037

 

 

 

 

วิชาชีพเฉพาะ 1 บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป/ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ

ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์  100 คะแนน
หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาด หลักการจัดการ การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ระบบสารฯ-การจัดการระบบฯ

ระบบสารฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์

การจัดการ-การจัดการทั่วไป

รหัสข้อสอบ

รายละเอียดวิชาสอบ

สาขาวิชา

666040

วิชาชีพเฉพาะ 2 บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป 200 คะแนน
ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หลักการจัดการ ความถนัดและการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

การจัดการ – การจัดการทั่วไป

666042

 

วิชาชีพเฉพาะ 2 บธ.บ. ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ

ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์  200 คะแนน
หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ สถิติธุรกิจ การภาษีอากร หลักการตลาด หลักการจัดการ การบัญชีการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สัญลักษณ์และผังโปรแกรม (Flowcharts) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น ระบบปฏิบัติการ แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งาน และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ

ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์

 

 

ระดับปริญญาตรีหลักสูตร  4  ปี

รหัสข้อสอบ

รายละเอียดวิชาสอบ

สาขาวิชา

200009

วิชาชีพเฉพาะ 1 ศ.ศ.บ. การท่องเที่ยว / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 100 คะแนน
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารสากล เช่น โฆษณา จดหมาย แบบฟอร์ม หนังสือพิมพ์ ตาราง

การท่องเที่ยว

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

222012

วิชาชีพเฉพาะ 2 ศ.ศ.บ. การท่องเที่ยว / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 200 คะแนน
กลวิธีอ่าน เช่น การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อสรุปความ อ่านเพื่อหารายละเอียด ฯลฯ
การแปลข้อความสั้นๆ

200 008

วิชาชีพเฉพาะ 1 บธ.บ. การบัญชี/  การตลาด /  ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ

ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 100 คะแนน
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป กฎหมายธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 

การบัญชี

การตลาด

ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ

ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์

222 011

วิชาชีพเฉพาะ 2 บธ.บ. การบัญชี/  การตลาด /  ระบบสารสนเทศฯ-การจัดการระบบฯ

ระบบสารสนเทศฯ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 200 คะแนนกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ และสถานประกอบการ

 

                5.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก

                                ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่  23 พฤษภาคม  2551 ทาง http://www.lpc.rmutl.ac.th หรือติดประกาศ หน้าห้องสำนักงานกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 

                ประกาศ    วันที่ 25   มีนาคม  พ.ศ.  2551

 

 

                                                                                                           ( ผศ.ดร. วันเพ็ญ  จิตรเจริญ )

                                                                                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8

                                                                    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 เม.ย. 51 11:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 34,719 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 34,719 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปวีณา
IP : 114.128.43.***
ลบ แจ้งลบ
โดย นฤมล แปงสาย
IP : 118.172.107.***
แล้วเด็กที่กำลังเรียนปวช.3ตอนนี้สมัครเรียนเมื่อไหร่อะคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่