สภาวะการเชื่อม

ลบ แก้ไข

สภาวะการเชื่อม

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี

สภาวะการเชื่อม

จากสภาวะการขยายตัวในวงการอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันจะพบว่า ประเทศของเรามีการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรมอย่างมาก วิธีการผลิตหรือจัดทำใน อุตสาหกรรม ซึ่งมีอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับวัสดุจำพวกโลหะเป็นส่วนมาก ซึ่งอาจจะเป็นการ ใช้ในการทำเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ หรือในการก่อสร้างก็อาจจะมีโครงสร้างที่เป็นโลหะ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้เกิดมีการค้นคว้าและวิเคราะห์เกี่ยวกับงานเชื่อม จากแนวคิดนี้เองจึงได้ เริ่มมีการจัดทำการประลองงานเชื่อมและทดสอบทาง โครงสร้างมหภาคทางด้านการซึมลึกของรอยเชื่อมลักษณะภายนอกของรอยเชื่อม ซึ่งจะเป็น การวิเคราะห์แบบทางเดียว โดยจะกำหนดคนเชื่อมคนเดียว วัสดุที่ใช้คือ เหล็กมาตรฐาน JIS SS 41 และสแตนเลสออสเตนนิติค # 304 การเชื่อมจะเป็นการเชื่อมท่าราบ และชนิดของ การเชื่อมมีสามขบวนการเชื่อม คือ SMAW, GTAW และ GMAW ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการ ทดสอบและวิเคราะห์แล้วทำให้ปรากฎว่าการที่จะให้ได้มาซึ่งคุณภาพของงานเชื่อมที่ดี จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมในส่วนของ กรรมวิธีการเชื่อม, ชนิดของวัสดุงาน, ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในงานเชื่อม, ขนาดของกระแสไฟที่ใช้, ชนิดของแกสและอัตรา การไหลของแกสปกคลุมแนวเชื่อม, ระยะของการอาร์ค, ระยะห่างของ Nozzle, ความเร็วใน การเชื่อม, ลักษณะปลายแท่งทังสเตนอิเลคโทรด, ขนาดความโตของลวดเชื่อม และมุมเอียง ของ Contact Tube กับชิ้นงาน ตลอดจนความหนาของชิ้นงานที่จะนำมาทำการเชื่อมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องให้ความสัมพันธ์กันอย่างมากต่อความถูกต้องและเหมาะสมกับการทำงาน ปฏิบัติอย่างแท้จริง ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นั้นเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อนำมาประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการออกแบบและปฏิบัติเพื่อสร้างชิ้นงานขึ้นและยังสามารถเป็นประโยชน์ แก่ส่วนรวมในการนำไปใช้หรือศึกษาพัฒนาต่อไป ในปัจจุบันการเชื่อมมีบทบาทสำคัญมากในวงการอุตสาหกรรมและการเชื่อมนั้นต้อง อ้างถึงถึงมาตรฐานเสมอไม่ว่าจะเป็นวิธีการเชื่อมหรือการออกแบบหรือการทดสอบ ในการจัดทำ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการจัดทำเครื่องทดสอบการดัดงอ (ของแนวเชื่อม) เป็นเครื่องที่ใช้ทดสอบ ความแข็งแรงของแนวเชื่อมหาจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดบนแนวเชื่อม เช่น รอยแตกร้าวที่ผิวงาน, การซึมลึกไม่สมบูรณ์หรือการแตกร้าวเนื่องจากขนาดเม็ดเกรนโต เป็นต้น และยังเป็นการทดสอบ คุณภาพของลวดเชื่อม ในการทดสอบการดัดงอนี้เมื่อทำการดัดแล้วสามารถนำไปทดสอบด้วยวิธี อื่นได้อีก เช่น การตรวจสอบโดยวิธีน้ำยาแทรกซึม หรือ วิธีการใช้ผงแม่เหล็กเพื่อเป็นการดึงจุด บกพร่องให้เห็นชัดขึ้นเมื่อทราบถึงคุณภาพและข้อบกพร่องแล้วจะได้หาทางแก้ไขหรือนำไปใช้ ได้อย่างถูกต้อง ในการทำปริญญานิพนธ์นี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการ ดัดงอ เช่น ส่วนของทฤษฎี, ส่วนการคำนวณจะประกอบไปด้วยการคำนวณหาขนาดของแรงในการ กำหนดชิ้นงาน การคำนวณหาชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิก เช่น กระบอกสูบ ปั๊ม ท่อ มอเตอร์ขับ การรับ แรงของชิ้นส่วน เป็นต้น พร้อมทั้งแบบของเครื่องและวงจรควบคุมไฮดรอลิกในการออกแบบสร้าง เครื่องทดสอบการดัดงอ ได้อาศัยทฤษฎีการออกแบบเครื่องกล การออกแบบไฮดรอลิก และการ ออกแบบระบบไฟฟ้า นำมาประกอบในการอ้างอิงเพื่อสร้างเครื่องให้สามารถใช้งานได้ แนวเชื่อมที่เชื่อมโดยกระบวนการเชื่อมที่ต่างกันจะมีคุณสมบัติที่ต่างกัน กระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์กับกระบวนการเชื่อมแม็ก สามารถใช้เครื่องเชื่อมชนิดเดียวกันได้ แต่คุณสมบัติของแนวเชื่อมจะไม่เหมือนกัน การดำเนินงานได้ทำการทดลองเชื่อมเหล็ก SS400 หนา 19 มม. ด้วยกระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์ กับกระบวนการเชื่อมแม็ก เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ เปรียบเทียบเวลาในการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่ายในการเชื่อม และทำการทดสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1 M:2004 เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของแนวเชื่อม ผลการดำเนินโครงงานปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้ สามารถทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างกระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์ กับกระบวนการเชื่อมแม็ก เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพพบว่ากระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์จะอาร์คง่าย แนวเชื่อมเรียบและเกิดเม็ดโลหะกระเด็นน้อยกว่ากระบวนการเชื่อมแม็ก ในการเชื่อมฟลักซ์คอร์จะใช้เวลา ในการปฏิบัติงานและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่ากระบวนการเชื่อมแม็ก เมื่อทำการทดสอบแนวเชื่อม พบว่ากระบวนการเชื่อมแม็กแนวเชื่อมจะแข็งแรงกว่ากระบวนการเชื่อมฟลักซ์คอร์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้พัฒนาอย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งกรรมวิธีการเชื่อมเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น สำหรับกระบวน การเชื่อมพลาสมาก็นับว่าเป็นกรรมวิธีที่มีความสำคัญมากในกระบวนการผลิต ซึ่งผู้เชื่อมจำเป็นต้องรู้ในหลักการเลือกองค์ประกอบในการเชื่อมและ สามารถรับรู้ถึงผลที่เกิดขึ้นแก่ชิ้นงานเมื่ออัตราการไหลของแก๊สปกคลุมเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ การดำเนินงานปริญญานิพนธ์ เรื่องการศึกษาอัตราการไหลของแก๊สปกคลุมแนวเชื่อมที่มีผลต่อคุณภาพแนวเชื่อมในกระบวนการเชื่อมพลาสมา เป็นการศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นกับแนวเชื่อม ในแต่ละอัตราการไหลของแก๊สปกคลุมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการกำหนดอัตราการไหลของแก๊สปกคลุมแนว เชื่อม 5 ระดับ ที่ระดับ 22,25,28,31 และ 34 L/min แล้วทำการศึกษาแนวเชื่อมถึงคุณสมบัติทางกลและตรวจสอบโครงสร้างในแต่ละอัตราการไหล เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นรวมถึงการพิจารณาในการเลือกอัตราการไหลที่เหมาะสมไปใช้ในงานให้เกิดประโยชน์และประหยัดมากที่สุด ผลจากการดำเนินงาน ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นในทุกอัตราการไหลของแก๊สปกคลุมแนวเชื่อม ซึ่งคุณสมบัติทางกลของแนวเชื่อม จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออัตราการไหลของแก๊สปกคลุมแนวเชื่อมเปลี่ยนแปลงไป แต่จะมีความแตกต่างกันไม่มาก โดยจะไม่คอยส่งผลกระทบแต่ อย่างใด และสำหรับลักษณะของโครงสร้างของแนวเชื่อมในแต่ละอัตราการไหลจะมีลักษณะที่คล้ายๆกัน ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน ควรจะเลือกใช้อัตราการไหลของแก๊สปกคลุมแนวเชื่อมที่ระดับ 22 L/min เพราะช่วยให้สามารถประหยัดปริมาณแก๊สที่ใช้และลดต้นทุนในการผลิต

จากการศึกษาวิจัยตัวแปรการเชื่อมท่อโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง โดยการเชื่อมแบบต่อชน (Butt Welding) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงตัวแปรการเชื่อม ที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างมหภาคของรอยเชื่อม 

การเชื่อมทดสอบจะทำการเชื่อมโดยใช้เครื่องเชื่อมท่อพลาสติกแบบต่อชน (Butt Welding Machine) โดยมีอุปกรณ์ควบคุมข้อมูล (Data Locker Unit) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเชื่อม โดยจะใช้ค่าองค์ประกอบการเชื่อม ตามมาตรฐาน DVS กำหนด และเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่สำคัญในการเชื่อมได้แก่ อุณหภูมิแผ่นความร้อน ช่วงสร้างตะเข็บ ช่วงดูดซับความร้อน และช่วงทิ้งให้เย็นตัวภายใต้แรงดัน จากผลการทดสอบข้างต้นทำให้ทราบว่า เมื่อทำการเชื่อมโดยใช้ค่าอุณหภูมิของแผ่นความร้อนที่ 230 oC สูงขึ้นจากตัวแปรมาตรฐาน จะให้ขนาดความกว้างและความสูงของรอยเชื่อมลดลงและความสามารถในการรับแรงดึงเพิ่มขึ้น และการเชื่อมโดยใช้ระยะเวลาที่สร้างตะเข็บของรอยเชื่อมที่ 25 วินาทีขนาดความกว้างและความสูงของรอยเชื่อมลดลง แต่ความสามารถในการรับแรงดึงต่ำกว่าตัวแปรมาตรฐาน ส่วนในการเชื่อมโดยการเปลี่ยนแปลงตัวแปรช่วงระยะเวลาการดูดซับความร้อน ที่ใช้ระยะเวลาที่ 86 วินาที จะให้ขนาดความกว้างและความสูงของแนวเชื่อมที่เล็กกว่า แต่ความสามารถในการรับแรงดึงต่ำกว่า และการทดลองที่ใช้ระยะเวลาช่วงทิ้งให้เย็นภายใต้แรงดันนั้น เมื่อพิจารณาแล้วตัวแปรช่วงนี้ไม่มีผลต่อขนาดความกว้าง และความสูงมากนัก แต่มีผลต่อค่าความสามารถในการรับแรงดึงเมื่อใช้ระยะเวลาการเย็นตัวที่สูงกว่าตัวแปรมาตรฐานแนวเชื่อมที่เชื่อมโดยกระบวนการเชื่อม MIG ที่ใช้มุมเชื่อม และกระแสไฟที่ต่างกัน จะมีคุณสมบัติที่ต่างกัน สามารถใช้เครื่องเชื่อมชนิดเดียวกันได้ แต่คุณสมบัติของแนวเชื่อมจะไม่เหมือนกัน การดำเนินงานได้ทำการทดลองเชื่อมเหล็ก SS400 หนา 12 มม. ด้วยกระบวนการเชื่อม MIG Robot เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ เปรียบเทียบเวลาในการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบของมุมในการเชื่อม และทำการทดสอบแนวเชื่อมตามมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1 M:2002 เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของแนวเชื่อม ผลการดำเนินโครงงานปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้ สามารถทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างมุมของหัวเชื่อม ที่เชื่อมเหล็กชนิดเดียวกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพพบว่า แนวเชื่อมที่มุม 90 องศา เกิดเม็ดโลหะกระเด็นน้อยกว่า และในส่วนของการทดสอบมหภาค (Macro Test) กับการทดสอบแรงดึง (Tensile Test) รวมถึงการทดสอบการดัดงอ (Bend Test) ผลที่ได้จากการทดสอบ จะออกมาดีกว่า การทดสอบที่มุม 45 และ 135 องศา เพราะเกิดจากการถ่ายเทน้ำโลหะ ของมุมที่แตกต่างกัน ปริญญานิพนธ์นี้จัดทำในเรื่องการศึกษาความแตกต่างของมุมในการเชื่อมที่มีผลต่อ คุณภาพงานเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อม MIG Robot เพื่อศึกษาถึงตัวแปรที่เหมาะสมในการเชื่อม และคุณสมบัติทางกลที่ได้จากการเชื่อมของมุมในการเชื่อมที่ต่างกัน เพื่อนำผลการทดลองและ กรรมวิธีในการทดลองไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในการทดลองจะใช้กระบวนการเชื่อม MIG แบบอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลการทดลอง ที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยโดยการทดลองจะทำการทดลอง โดยการเชื่อมชิ้นงานที่มุมต่างกัน 3 มุม คือ 45 60 90 องศา โดยใช้ตัวแปรเดียวกันคือ ความเร็วในการเชื่อม ปริมาณแก๊สปกคลุม กระแสไฟ เป็นต้นโดยที่ชิ้นงานเชื่อมที่ได้จะทำการทดสอบคุณสมบัติทางกล คือ การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงดึง และการตรวจสอบโครงสร้างมหภาค ซึ่งการออกแบบรอยต่อเป็นแบบต่อชน บากร่องวีเดี่ยว ผลการทดลองที่ได้จากการทดสอบจะให้ผลที่ใกล้เคียงกันในผลการทดสอบความแข็งค่าความแข็ง จะมากที่บริเวณรอยเชื่อมและลดหลั่นลงไปโดยมุม 90 องศา จะให้ค่าความแข็งเฉลี่ยที่มากที่สุด รองลงมาจะเป็นมุม 60 องศา และ 45 องศา ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณความร้อนจากมุม 90 องศา มีปริมาณที่มาก ส่วนผลการทดสอบแรงดึง มุม 90 องศาจะสามารถรับแรงได้มากกว่ามุม 60 องศา และ45องศาและผลการตรวจสอบโครงสร้างมหาภาคจะให้ผลการตรวจสอบที่ใกล้เคียงกันมาก โดยมุม 90 องศาจะให้ความกว้างมากกว่ามุม 60 องศา และ 45 องศาเล็กน้อยสรุป มุม 90 องศา ให้ประสิทธิภาพของรอยเชื่อมดีที่สุด เพราะมีปริมาณการเติมน้ำโลหะที่สูง ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางกล ของรอยเชื่อมระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติค 304 กับเหล็กกล้าคาร์บอนASTM A36 ด้วยกระบวนการเชื่อมMIG ในการทดสอบได้ใช้เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติค 304 กับ เหล็กกล้าคาร์บอน ASTM A36 ทำการเชื่อมต่อชนบากร่องวีด้านเดียวด้วยกระบวนการเชื่อมMIG เมื่อเสร็จแล้วทำการตรวจสอบ โครงสร้างทางมหภาคและสมบัติทางกล คือ การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงดึง และการทดสอบ การดัดโค้งของแนวเชื่อม จากการทดสอบพบว่า การเชื่อมประสานวัสดุทั้งสองเกิดการแตกร้าวเมื่อทำการทดสอบการดัดโค้ง ของแนวเชื่อมการตรวจสอบโครงสร้างทางมหภาคของแนวเชื่อมและทดสอบสมบัติทางกลทำให้ทราบว่า วัสดุมีการหลอมละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี แล้วแนวเชื่อมยังมีค่าการรับแรงดึงได้ดี โดยมีค่าอีลองเกชั่น มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ในการใช้งาน ในการฝึกทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า ผู้ฝึกจะต้องมีการฝึกพื้นฐานทางด้านการเชื่อม เช่น การควบคุม มุมลวดเชื่อม การควบคุมระยะอาร์ก และการเคลื่อนที่ของลวดเชื่อม เป็นต้น โดยในการปฏิบัติงาน จริงผู้ฝึกมักประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองวัสดุ เช่น ลวดเชื่อม และทำให้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆตามไปด้วย เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งลด ระยะเวลาในการฝึกลง จึงได้ออกแบบ และสร้างเครื่องจำลองการเคลื่อนไหวมือของช่างเชื่อมขึ้น เครื่องจำลองการเคลื่อนไหวมือของช่างเชื่อมที่สร้างขึ้น จะมีลักษณะจำลองจากอุปกรณ์งานจริง หัวเชื่อมจะใช้เกียร์มอเตอร์ขนาด 12 โวล์ท ความเร็วรอบ 15 รอบ/นาที ใช้ลวดทองเหลืองแทนลวด เชื่อมจริงโดยมีขนาด Ø 6 มม. ยาว 300 มม. กัดเฟืองสะพาน โมดูล 0.5 จำนวน 186 ฟัน เท่ากับความยาว ที่ลวดหลอมละลายในการเชื่อมจริง และที่ปลายลวดเชื่อมจะมีบ่วงลวดวงกลมขนาด Ø 10 , 15 และ 20 มม. โดยสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยใช้วงจรนับและสัญญาณเสียงเป็นตัวบอกเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาด จากการฝึกเกิดขึ้น จากผลการทดสอบโดยการหาเกณฑ์เฉลี่ยที่ยอมให้มีข้อผิดพลาดได้ในแต่ละท่าเชื่อม โดยเมื่อ พิจารณาจากตัวแปรต่างๆ แล้วนั้น ซึ่งผลลัพธ์การคำนวณที่ปรากฏขึ้นเป็นค่าตัวเลขต่างๆ ทางกลุ่ม ผู้จัดทำโครงการได้พินิจพิจารณาแล้วว่าเป็นค่าตัวเลขที่มีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้อ้างอิงใน ขั้นตอนการฝึกกับเครื่องจำลองการเคลื่อนไหวมือของช่างเชื่อมได้จริงอย่างแน่นอน

ที่มา : www.google.com , http://202.143.135.244/elearning/login/index.php

 โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 มี.ค. 51 15:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 55,226 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 55,226 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อาทร
IP : 125.26.176.***

 

อยากรู้ข้อเเตกต่างของการเชื่อมไฟฟ้าเเละการเชื่อมเเก๊ส 

ลบ แจ้งลบ
โดย นายวัชรพล สิทธิเสนา
IP : 58.8.14.***
ขอความช่วยเหลือเรื่องอธิบายข้อดีขิงงานเชื่อม
ลบ แจ้งลบ
โดย tang
IP : 124.121.4.***
สุดยอดแล้วช่างเชื่อม
ลบ แจ้งลบ
โดย 1
IP : 203.156.48.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง