ความรู้ > บริหาร การตลาด เศษฐศาสตร์ > นโยบายการบริหาร และการปฏิบัติงาน

นโยบายการบริหาร และการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันนี้ภายในพื้นฐานท้องถิ่นของสังคมไทยมีองค์กรอิสระ หรือที่เรียกกันว่า เอ็น.จี.โอ. ซึ่งย่อมาจากคำว่า Non-Government Organization เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ บางองค์กรก็เกิดจากความคิดในการรวมตัวกันของคนท้องถิ่น บางองค์กรก็ถูกคนต่างชาติใช้กลยุทธ์หยิบยื่นเข้ามาให้คนท้องถิ่นในระดับหนุ่มสาวใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ ซึ่งแม้จะมีอุดมการณ์ก็ไม่มากนักเข้ามารวมตัวกันทำงานโดยที่เชื่อว่า ตนทำงานให้กับสังคมท้องถิ่น
ซึ่งประเด็นหลังนี้เอง เปรียบเสมือนคนวัยหนุ่มสาวของไทย มีสิ่งที่โบราณกล่าวฝากไว้เตือนสติว่า “เปรียบเสมือนคนตาบอดตาใส”   ซึ่งอันที่จริงแล้ว แม้คนท้องถิ่นก็ตามถ้าเริ่มต้นจากการทำงานที่มีรากฐานจิตใจอิสระจริง ย่อมสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีขั้นตอน อีกทั้งผู้ปฏิบัติยังมีโอกาสเรียนรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างลึกซึ้ง
อย่างไรก็ตาม การตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่า “จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคม” หากรากฐานจิตใจอิสระจริงก็ควรจะมีทิศทางมุ่งลงสู่ด้านล่างอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งสิ่งนี้เองย่อมช่วยให้สติปัญญาของผู้ปฏิบัติมีความแตกฉานและช่วยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งบุคคลลักษณะนี้ ในที่สุดก็ย่อมทำงานอย่างมีความสุข จึงปราศจากความท้อถอยและมีความอดทนสูง
การจัดการศึกษาของประเทศด้อยพัฒนาซึ่งอยู่ตามแนวนอนเส้นศูนย์สูตรของโลก ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Equatorial Belt โดยธรรมชาติแล้วควรจะมีสองด้านจึงจะเป็นผลสำเร็จ อีกทั้งรู้ว่าด้านไหนคือพื้นฐานของอีกด้านหนึ่งจึงจะเป็นผลสำเร็จ แต่เท่าที่พบเห็นมาแล้วมักมีด้านเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่มุ่งทิศทางออกจากตัวเองของคนส่วนใหญ่ คือด้านที่คนเหล่านี้เชื่อว่าตนมุ่งมั่นทำงานให้กับส่วนรวม แต่น้อยคนนักที่จะคิดถึงเรื่อง “การมุ่งมั่นทำงานจากรากฐานจิตใจที่อิสระ ย่อมช่วยให้ตัวเองหวนหลับมาหยั่งรู้ความจริงจากใจได้อย่างลึกซึ้ง” 
อนึ่ง ประเด็นสำคัญที่สุดซึ่งหลายคนมองเห็นได้ยากก็คือ การมองบนพื้นฐานที่เป็นแนวนอนซึ่งหมายถึงการเห็นความจริงได้ว่าทุกคนต่างก็เป็นคนเหมือนกัน ดังนั้นแม้แต่องค์กรอิสระที่มีความคิดว่าจะรับใช้สังคมบนพื้นฐานประชาธิปไตย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหาใช่เกิดจากชุมชนในระดับพื้นดินไม่ หากเกิดจากคนชั้นกลางซึ่งในที่สุดก็ทำให้เกิดปัญหา ในเมื่อการบริหารงานในสังคมไทยช่วงหลังๆ เราจะเห็นได้ว่า “คนระดับบนส่วนใหญ่ขาดจิตวิญญาณซึ่งมุ่งทำงานลงสู่ระดับล่าง หากเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นที่มีผลประโยชน์ตอบสนองแก่ตนเป็นการส่วนตัว หรือไม่ก็ต้องการความสบายแบบผิวเผินไปวันหนึ่งๆ” ดังนั้นปัญหาที่ติดตามมาก็คือแม้คนทำงานอยู่ในองค์กรอิสระที่อยู่ในระดับล่าง ถ้าคนระดับบนไม่ลงมาสัมผัสส่วนใหญ่มักนำเวลาไปใช้หาความสบายหรือแสวงผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นกัน 
มีผู้บริหารองค์กรอิสระที่มุ่งทำงานลงสู่ระดับล่างด้วยความจริงใจลดน้อยลงไปทุกขณะ แม้ปัจจุบันยังมีอยู่บ้างแต่ก็คงลดน้อยลงไปทุกที ซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมใช้เด็กทำงานให้กับตนหรือที่เรียกกันว่า “ผู้ใหญ่ชอบเอาเปรียบเด็ก” แถมบางครั้งเรายังอาจพบความจริงว่ามีการยักยอกผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเอาไปใช้เป็นของส่วนตัวอย่างไม่ละอายใจแม้แต่การยักยอกกาลเวลา สิ่งนี้หรือมิใช่ที่ทำให้การทำงานเพื่อสังคมขององค์กรอิสระหรือเอ็น.จี.โอ.ขาดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยปกติแล้วถ้าเราหวังให้องค์กรอิสระทำงานรับใช้สังคมอย่างได้ผลจริงจัง ผู้ที่เข้าไปบริหารงานอยู่ในระดับบนควรมีจิตวิญญาณที่มุ่งลงทำงานสู่ด้านล่างอย่างมีความสุข ซึ่งสิ่งนี้น่าจะช่วยให้คนทำงานในระดับพื้นฐานเกิดแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์พื้นฐานขององค์กรให้สามารถรับใช้สังคมได้อย่างเข้มแข็ง แม้การบริหารงานของสถาบันซึ่งทำหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาก็ควรมีความคิดเช่นเดียวกันกับองค์กรอิสระ แต่ทุกวันนี้สถาบันการจัดการศึกษาส่วนใหญ่ยิ่งในระดับอุดมศึกษาด้วยแล้วมีความรู้สึกแฝงอยู่ในรากฐานที่ยึดติดระบบราชการรวมทั้งหวังผลประโยชน์ทางวัตถุ ซึ่งหนีไม่พ้นในการถ่ายทอดอำนาจจากบนลงสู่ล่าง แม้ว่าจะมีการดิ้นรนออกจากระบบราชการก็ตาม แต่ผลจากการปฏิบัติก็ไม่ได้แตกต่างไปจากผลเสียหายที่ได้รับจากระบบเดิม หากกลับส่งผลเสียหายหนักมากยิ่งขึ้นกว่าเก่า
ดังนั้น ถ้าระบบการจัดการศึกษาทางเลือกซึ่งใช้บทเรียนที่ก่อให้เกิดผลเสียหายจากระบบเดิมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ โดยที่ตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าพื้นฐานการปฏิบัติของการจัดการศึกษาแบบใหม่ควรกำหนดทิศทางเดินทวนกระแสสังคม อีกทั้งมุ่งมั่นเสริมสร้างรากฐาน ณ จุดนี้ให้เข้มแข็งที่สุด ย่อมนำไปสู่ผลสำเร็จได้ไม่ยาก  
ถ้ามองเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานเพื่อสังคมที่มีความสมบูรณ์แบบ ก็ควรให้ความสำคัญแก่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งตนอาจรู้สึกว่าไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ถ้าทำงานอยู่ในด้านขององค์กรอิสระ ก็ควรตระหนักถึงความจริงด้วยว่า งานจะสมบูรณ์พร้อมไม่ได้ ถ้าขาดด้านที่เป็นทางการ ซึ่งแท้จริงแล้ว มีพิธีการอยู่ในส่วนนี้
ดังนั้น ระหว่างการทำงานให้กับองค์กรอิสระ แต่ละคน ซึ่งอยู่ในหน้าที่ประจำ ควรจะให้ความสนใจและให้ความสำคัญที่จะลดตัวเองลงมาสด้านล่างให้มากที่สุด ดังนั้น ถ้ามีสิ่งใดที่พบว่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นภายในด้านดังกล่าว เราจึงไม่ควรนิ่งดูดายที่จะมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
แต่ในประเทศด้อยพัฒนาสภาพดังกล่าวมักถือว่า ตนไม่ควรมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วย แถมยังอาจมีความรู้สึกว่า อีกฝ่ายหนึ่งคือด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับตนซึ่งไม่ควรเกี่ยวข้องด้วยด้วย  
ทุกวันนี้ปัญหาที่สะสมอยู่ในพื้นฐานของสังคมไทย ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หากมีรากฐานจิตใจอิสระถึงระดับหนึ่ง ควรจะหยั่งรู้ความจริงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุมีผลสานถึงกันหมด แต่สมัยปัจจุบันนี้บนพื้นฐานของการจัดการศึกษาไทยย่อมสะท้อนความจริงให้เห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการคิดแก้ไขปัญหา สิ่งที่สะท้อนออกมาปรากฏให้เป็นผลต่อสังคม หากยิ่งคิดแก้ไขก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนักมากยิ่งขึ้น
สรุปแล้วสภาพที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเกิดจากความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถ้าผลจากการจัดการศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วได้ สังคมก็คงมีแนวโน้มเดือดร้อนหนักมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ


ตั้งกระทู้โดย : ศ.ระพี สาคริก
เมื่อ 2011-01-20 16:40:49
IP : 124.122.184.xxx
ผู้ชม : 14456 ผู้ตอบ : 0


แสดงความคิดเห็น : นโยบายการบริหาร และการปฏิบัติงาน

ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 


Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
 
*กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่


VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่
ผู้สนับสนุน
 
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 55 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 02-937-1118 Email : webmaster@eduzones.com / ติดต่อโฆษณา Nation Broadcasting โทร. 0-2338-3546
E-mail : wilawan_s@nationgroup.com