ความรู้ > ศิลปะ ดนตรี > ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญ

ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญ

ซึ่งจะเป็นส่วนที่เรานำมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทุกรูปแบบได้ดี  ให้น่าสนใจ และมีความสวยงามดังนี้

 

1.      จุด ( Point  Dot )

 

คือ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุด  เป็นส่วนเริ่มต้นไปสู่ส่วนอื่นๆ  เช่น การนำจุดมาเรียงต่อกัน ตามตำแหน่งที่เหมาะสม และซ้ำ ๆกัน  จะทำให้เรามองเห็นเป็น เส้น รูปร่าง รูปทรง  ลักษณะผิว  และการออกแบบที่น่าตื่นเต้นใจ  จากจุดหนึ่ง  ถึงจุดหนึ่งมีเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา  แต่เห็นได้ด้วยจินตนาการ  เราเรียกว่า  เส้นโครงสร้าง  นอกจากจุดที่เรานำมาจัดวางเพื่อการออกแบบ  เราสามารถพบเห็นลักษณะการจัดวางจุดจากสิ่งเป็นธรรมชาติ  ที่อยู่รอบๆ ตัวเราได้ เช่น  ข้าวโพด รวงข้าว เมล็ดถั่ว  ก้อนหิน  เปลือกหอย  ใบไม้  ลายของสัตว์นานาชนิด ได้แก่ เสือ ไก่ นก สุนัข งู ม้าลาย และแมว เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ธรรมชาติได้ออกแบบไว้อย่างสวยงาม  มีระเบียบ มีการซ้ำกันอย่าง มีจังหวะและมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เช่น การออกแบบลูกคิด  ลูกบิดประตุ  การร้อยลูกปัด  สร้อยคอ และเครื่องประดับต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากจุดทั้งสิ้น

 

2.     เส้น ( Line )

 

เกิดจากจุดที่เรียงต่อกัน   หรือเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น ตั้ง นอน เฉียง โค้ง ฯลฯ เส้น เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด  หรือถ้านำจุดมาวางเรียงต่อๆ กันก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น  เส้นมีมิติเดียว  คือ ความยาว  ไม่มีความกว้าง  ทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง  รูปร่าง  รูปทรง  สี น้ำหนัก  รวมทั้งเป็นแกนหลักโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่างๆ

 

            เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด  เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรุ้สึกและอารมณ์ด้วย การสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง ( Straight Line ) และ เส้นโค้ง ( Curve Line ) เส้นทั้งสองชนิดนี้เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่างๆ กันและให้ความหมาย ความรุ้สึก ที่แตกต่างกันออกไปด้วย

ลักษณะของเส้น

            เส้นมีจุดเด่นที่นำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ  ทำให้เกิดรูปร่างรูปทรงต่างๆ มากมายเพื่อต้องการสิ่อให้เกิดความรุ้สึกทางด้านอารมณ์ จากการสร้างสรรค์ของงาน

 

1.    เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง  ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง  หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง

 

2.    เส้นนอน  ให้ความรุ้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย

 

3.    เส้นเฉียง  หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง

 

4.    เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา  ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง

 

5.    เส้นโค้ง  แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล  ต่อเนื่อง  สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล

 

6.    เส้นโค้งแบบก้นหอย  ให้ความรุ้สึกเคลื่อนไหว  คลื่คลาย  หรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวน ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

 

7.    เส้นโค้งวงแคบ  ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง  การเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง

 

8.    เส้นประ  ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง  ขาด หาย  ไม่ชัดเจน  ทำให้เกิดความเครียด

 ความสำคัญของเส้น-          ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วนๆ-          กำหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึง ทำให้เกิดเป็นรูปร่าง ( Shape ) ขึ้นมา-          กำหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง  ทำให้มองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ้น-          ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักอ่อนแก่ ของแสงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น-          ให้ความรู้สึกด้วยการเป็นแกน หรือ โครงสร้างของรูป  และโครงสร้างของภาพ 3.     รูปร่าง และ รูปทรง  ( Shape and Form )รูปร่าง คือ พื้นที่ๆ ล้อมรอบด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง  และความยาว รูปร่างจึงมีสองมิติรูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ต่อเนื่องจากรูปร่าง  โดยมีความหนา หรือความลึก ทำให้ภาพที่เห็นมี ความชัดเจน  และสมบูรณ์

รูปร่าง และรูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่คือ

รูปเรขาคณิต  ( Geometric Form)  มีรูปร่างรูปทรงที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัด หรือคำนวณได้  มีกฎเกณฑ์  เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม พีระมิด เป็นต้น รูปเรขาคณิตเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรูปทรงต่างๆ ดังนั้น การสร้างสรรค์รูปอื่นๆ  ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน

 

รูปทรงธรรมชาติ ( Nature form) เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ  นำรูปทรงที่มีอยู่ตามธรรมชาติรอบตัวเรา เช่น ดอกไม้ ,ใบไม้, สัตว์ต่างๆ , สัตว์น้ำ , แมลง , มนุษย์ เป็นต้น มาใช้เป็นแม่แบบในการออกแบบและสร้างสรรค์  โดยยังคงให้ความรู้สึกและรูปทรงที่เป็นธรรมชาติอยู่ส่วนผลงานบางชิ้น  ที่ล้อเลียนธรรมชาติ  โดยใช้รูปทรงเช่น ตุ๊กตาหมี , การ์ตูน , อวัยวะของร่างกายเรา  เป็นต้น  ยังคงเป็นรูปทรงตามธรรมชาติ  ให้เห็นอยู่ บางครั้งได้มีการนำวัสดุที่มีอยู่  ตามธรรมชาติ  เช่น เปลือกหอย , กิ่งไม้ , ขนนก ฯลฯ นำมาออกแบบดัดแปลง  สร้างสรรค์ผลงาน  รูปทรงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก

 
รูปทรงอิสระ  ( Free Form ) เป็นรูปแบบโครงสร้างที่ไม่แน่นอน  ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว เลื่อนไหล  ให้ความอิสระ  และได้อารมณ์ ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี  รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปธรรมชาติ  ที่ถูกกระทำจนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพเดิม 
จาก http://www.pikanesri.com/class-basic-artA.php


ตั้งกระทู้โดย : staffnut
เมื่อ 2010-03-29 18:42:11
IP : 58.8.41.xxx
ผู้ชม : 62277 ผู้ตอบ : 0


แสดงความคิดเห็น : ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญ

ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

 


Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
 
*กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่


VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่
ผู้สนับสนุน
 
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 55 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 02-937-1118 Email : webmaster@eduzones.com / ติดต่อโฆษณา Nation Broadcasting โทร. 0-2338-3546
E-mail : wilawan_s@nationgroup.com