ข้อสอบศาสนาพุทธ O&A-Net

ลบ แก้ไข

1. ศาสนาพุทธ จัดอยู่ในศาสนาประเภทใด

ก. พหุเทวนิยม ข. เอกเทวนิยม

ค. อเทวนิยม . เทวนิยม

ตอบ ค. เพราะว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลก แต่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง

ข้อ ก. พหุเทวนิยม เช่น ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

ข้อ ข. เอกเทวนิยม เช่น ศาสนาอิสลาม คริสต์ และยูดาย

ข้อ ง. เทวนิยม เชื่อในเรื่องพระเจ้าสร้างโลก และบันดาลทุกสสิ่ง

ข้อนี้เราจะวิเคราะห์ได้ว่า ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อ ง.

2. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธ

ก. กรรม ข. ภาวนา

ค. นรก – สวรรค์ ง. อนัตตา

ตอบ ง. เพราะว่า เอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา แสดงว่าศาสนาอื่นต้องไม่มี ก็คือ อนัตตา ซึ่ง

ตรงกันข้ามกับเรื่องอาตมัน (อัตตา – ความมีตัวตน)ของศาสนาฮินดู

ข้อ ก. เรื่อง กรรม ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ก็มีเหมือนกัน

ข้อ ข. เรื่อง ภาวนา ศาสนาอื่นก็มีเยอะแยะไป

ข้อ ค. เรื่อง นรก – สวรรค์ ทุกศาสนาก็สอนเหมือนกัน

3. คำสอนเรื่อง ชีวิตเป็นทุกข์ ของ พระพุทธศาสนา หมายถึงข้อใด

ก. ชีวิตมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา

ข. ร่างกายต้องเปลี่ยนแปลงเจ็บไข้อยู่เสมอ

ค. ความทุกข์เป็นข้อเท็จจริงของชีวิต

ง. จิตใจต้องพบความเศร้าและเสียใจอยู่เรื่อยๆ

ตอบ ค. เพราะว่า ชีวิตเป็นทุกข์ในศาสนาพุทธ คือ ทุกข์ชีวิตต่างก็ต้องประสบความทุกข์ด้วยกัน

ทั้งนั้น ความทุกข์จึงเป็นสัจธรรมของชีวิต

4. ปัจฉิมโอวาทโอวาทของพระพุทธองค์ที่ว่า “... ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อม

ด้วยความไม่ประมาทเถิด” สอดคล้องกับมรรค 8 ในข้อใด

ก. สัมมาทิฐิ

ข. สัมมาสังกัปปะ

ค. สัมมาวายามะ

ง. สัมมาสติ

ตอบ ง. เพราะว่า “ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หมายถึงให้เรามีสติ ระมัดระวังตนเอง

5. คำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาสำคัญอย่างไร

ก. ทำให้คนเป็นคนดี

ข. ทำให้เชื่อว่ากรรมพิสูจน์ได้

ค. ทำให้คนกลัวนรกไม่กล้าทำชั่ว

ง. ทำให้เราเข้าใจว่าเราคือผู้ลิขิตชีวิตเรา

ตอบ ง. เพราะว่า ในศาสนาพุทธ เชื่อว่าสิ่งที่ลิขิตชีวิตเรา คือ กรรม ซึ่งต่างจาก ศาสนาอื่นๆ

เช่น ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู สอนว่า พรหมลิขิต เป็นต้น

6. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ก. ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย

ข. ความเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า

ค. ความเชื่อมั่นในกฎแห่งเหตุและผลของการกระทำในวัฏสงสาร

ง. ความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรม

ตอบ ง. ความเชื่อมั่นในความเป็นอมตะของวิญญาณที่ต้องคอยรับผลกรรม

7. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของศีลในพุทธศาสนา

ก. ความเคร่งครัดสำรวมระวัง

ข. การงดเว้นความชั่วทุกอย่าง

ค. การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ง. ข้อห้ามไม่ให้ล่วงเกินผู้อื่น

ตอบ ค. การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

8. ข้อใดคือลักษณะเด่นที่สุดของพุทธศาสนา

ก. การไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า

ข. การสอนเรื่องกรรมในอดีต

ค. การสอนให้รักและเมตตากัน

ง. การสอนให้มนุษย์พึ่งพาตนเอง

. ตอบ ง. เพราะพระพุทธสาสนาเน้นการพึ่งพาตัวเอง

ข้อ 1 จริงแล้ว พระพุทธศาสนาก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง เพียงแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้กำหนดชีวิตมนุษย์

ข้อ 2 ที่ถูก คือ พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมทั้งอดีตและปัจจุบัน

ข้อ 3 มีอยู่จริงในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ใช่จุดที่เน้นที่สุดในพระพุทธศาสนา

9. ข้อใดแสดงว่า ผู้กระทำเป็นคนมีศีลธรรม

ก. โบ้ท ไม่ดื่มสุราและไม่ชอบเล่นการพนัน

ข. เบ็นซ์ ไม่พูดเท็จและยังชอบพูดจาสุภาพต่อคนทั่วไป

ค. แฮม ไม่ตกปลา และยังชอบซื้อปลามาเลี้ยงไว้ในตู้โชว์ที่บ้าน

ง. ต้า ไม่ชอบหยิบฉวยของของใคร และยังอาสาเป็นสายสืบช่วยตำรวจจับขโมย

ตอบ ข. เพราะว่า ศีลธรรม = ศีล(ไม่ทำชั่ว)+ธรรม(ทำดี) ดังนั้นข้อที่เป็นคำตอบต้องไม่ทำชั่ว + ทำดี

ข้อ 1 ไม่ดื่มสุราและไม่ชอบเล่นการพนัน คือ ยังไม่ทำชั่ว แต่ยังไม่ได้ทำดี

ข้อ 3 ไม่ตกปลา คือ ไม่ทำชั่ว แต่ซื้อปลามาเลี้ยงไว้ในตู้โชว์ที่บ้าน บอกไม่ได้ว่าเป็นคนดี บางคนมองว่าทรมานสัตว์ด้วยนะ

ข้อ 4 ไม่ชอบหยิบฉวยของของใคร คือ ไม่ทำชั่ว ส่วนอาสาเป็นสายสืบช่วยตำรวจจับขโมย จริง ๆ ก็เป็นคนดี..แต่บังเอิญว่าข้อนี้ไม่ได้อยู่ในธรรม 5 ของพระพุทธศาสนา

ข้อ 2 ไม่พูดเท็จ คือไม่ทำชั่ว ตรงกับศีลข้อ 4 พูดจาสุภาพต่อคนทั่วไป คือ ทำดี ตามธรรมข้อ 4

10. “ผูกสนิทชิดเชื้อนี้เหลือยาก ถึงเหล็กฟากรัดไว้ก็ไม่มั่น

จะผูกด้วยมนต์เสกลงเลขยันต์ ไม่มั่นเหมือนผูกไว้ด้วยไมตรี”

บทกลอนข้างต้นตรงกับหลักธรรมะข้อใด

ก. ฆราวาสธรรม

ข. อิทธิบาท 4

ค. สังคหวัตถุ 4

ง. พรหมวิหาร 4

ตอบ ค. เพราะว่า สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้

ปล. นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคับ ไว้จะเอามาลงเรื่อยๆนะคับ ยังงัยก็

ช่วยคอมเม้นด้วยนะคับ ส่วนไหนไม่ดีจาได้ไปปรับปรุง

tomnarak_jung@hotmail.com ต้อม คับ

P' ต้อม

 โดย ToMNaRak ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ธ.ค. 51 13:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 27,815 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นยอดนิยม

ลบ แจ้งลบ
โดย nuumod_mll@hotmail.com
IP : 125.27.175.***

ขอบคุณมากค่ะ

 

ช่วยให้มองข้อสอบออกอีกเยอะเลย

 

ใจดีจังค่ะ  น่ารักมาก 

 

ทำดี ได้ดี ค่ะ

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 27,815 ครั้ง ตอบ 20 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Heykob nana
IP : 110.77.138.***
ขอบคุณครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Heykob nana
IP : 110.77.138.***
ขอบคุณครับ พี่
ลบ แจ้งลบ
โดย rushpoker
IP : 109.230.220.***
You should make better website graphics
play poker online
ลบ แจ้งลบ
โดย towarzyskieogloszenia
IP : 109.230.220.***
I spent last 3 hours reading your articles ! And must say: awseome website ! !
cichodajki
Prohormones for sale
mma betting
ลบ แจ้งลบ
โดย pokeronline
IP : 109.230.220.***
I read your posts everyday, you have talent in writing, waiting for more articles
bet356.com
electronic cigarette
ลบ แจ้งลบ
โดย legal steroids
IP : 122.155.5.***
Awesome site. Waiting for more articles dude
ลบ แจ้งลบ
โดย stegna kwatery
IP : 122.155.5.***
I like to read your articles, do you think that flatpress is better for blogging than drupal cms ?
ลบ แจ้งลบ
โดย weight control pills
IP : 109.230.246.***
ouxv mmmjg slimming pills ebdpmm l up n lif

emuh fxmyo [URL=http://www.pe6.us/capsiplex/]weight control pills[/URL] qodntb d ps x mjn
ลบ แจ้งลบ
โดย BigJohnggs
IP : 94.75.220.***
cpel xqnju Hairy vs. newly shaved pussy oiajek s bz n quj

cksb qaqnu [URL=http://www.freddysex.com]Tranny May lusciously enjoys her meal[/URL] cidhto c mx p fqj
ลบ แจ้งลบ
โดย femdom
IP : 109.230.246.***
dreh dktkr porn lbhcdz i bt r hxp

twrq wvrxd [URL=http://www.jimspornlist.com]EskimoTube[/URL] jnhmyy v mb z ctx
ลบ แจ้งลบ
โดย sexgirls
IP : 109.230.246.***
gsgt lspub xhamster clzpwb d uo s pwf

sskc hhods [URL=http://www.zackspornlinks.com]DeviantClip[/URL] sogvtq u ch o owx
ลบ แจ้งลบ
โดย ธรรมะ
IP : 118.173.195.***
ขอบคุณมากๆคร่ะ มีสาระมากๆเลยค่ะ ช่วยให้ทำข้อสอบให้ได้มากเลยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย teerapol
IP : 203.172.199.***

ขอบคุณครับ อยากได้แนวข้อสอบ เรื่องศาสนา(ทุกศาสนา)(เน้นพุทธ)  ช่วงชั้น 2 (เน้นป.6) เพื่อติวเด็กครับ อยากได้ก่อนวันศุกร์  29 / 1 / 53  ครับ ...  จากครูเอ้  0844722250

ลบ แจ้งลบ
โดย อันดา
IP : 58.10.96.***

ขอบคูณครับพี่ต้อม

ลบ แจ้งลบ
โดย nuumod_mll@hotmail.com
IP : 125.27.175.***

ขอบคุณมากค่ะ

 

ช่วยให้มองข้อสอบออกอีกเยอะเลย

 

ใจดีจังค่ะ  น่ารักมาก 

 

ทำดี ได้ดี ค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย รณภูมิ คงแก้ว
IP : 1.0.148.***
หรอ จ่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย 55
IP : 222.123.139.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Surangkana
IP : 125.27.8.***
พี่ต้อม มีน้ำใจ จัง .. ขอบคุณนร่ะค่ะ :)
ลบ แจ้งลบ
โดย เดกฤว น้องพี่ต้อม
IP : 58.8.162.***

สุดๆๆอีกแล้วพี่เรา

ลบ แจ้งลบ
โดย Double B
IP : 58.8.153.***

ขยันจิงๆ

 สู้ๆเพื่อคณะในฝันนะ^^

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง