ความรู้ > ปรัชญา ศาสนา
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฏก (4)
สาระสำคัญของพระไตรปิฎก พระไตรปิฎก ๔๕ เล่มดังกล่าวมามีสาระสำคัญ โดยเรียงลำดับเล่มดังต่อไปนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) : ๒๕๔๓ : ๗๕๙๑) พระวินัยปิฎก ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับ คว
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:42 ผู้ชม 9215
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฏก (3)
โครงสร้างของพระไตรปิฎก พระธรรมวินัย ที่บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกนั่น เป็นหลักในการจัดหมวดหมู่ของพระไตรปิฎกธรรมและวินัย ๒ อย่าง ท่านนำมาเก็บรวมจัดใหม่แยกเป็น ๓ ปิฎก คือ วินัย ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับสำหรับช
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:40 ผู้ชม 10838
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฏก (1)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ดร.ประมูล สารพันธ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นิยามและองค์ประกอบของพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา คำว่า ไตรปิฎก ตามรูปศัพท์ มาจากภาษาบาลีว่า ติปิฏกํ
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:38 ผู้ชม 8607
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฏก (2)
ความสำคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกมีความสำคัญและคุณค่าสำคัญหลายประการ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๓: ๖๘๗๑) ได้แก่ ดังนี้ ๑. พระไตรปิฎกเป็นที่รวมไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุท
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:35 ผู้ชม 8428
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฏก (10)
มีพระไตรปิฎกที่สังคายนาไว้ดี ก็ใช้สังคายนาคนได้ด้วย ได้พูดมายาวมาก จึงควรสรุปไว้อีกครั้งหนึ่งว่า การสังคายนานั้น เป็นการรักษาพระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้คงอยู่อย่างดีที่ สุด คือให้แม่น
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:25 ผู้ชม 8111
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฏก (7)
ต้องเข้าใจให้ชัด แค่ไหนใช่ แค่ไหนไม่ใช่สังคายนา การสังคายนานั้นต้องให้รู้ว่าเป็นการที่จะรักษาคำสอนเดิมเอาไว้ให้แม่นยำที่สุด ไม่ใช่ว่าพระภิกษุที่สังคายนามีสิทธิ์เอาความคิดเห็นของตนใส่ลงไป การสังคายนา ก
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:23 ผู้ชม 4575
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฏก (9)
ถ้านับถือพระบรมศาสดา ก็ต้องรักษาพระไตรปิฎก ที่กล่าวมานี้ ก็ด้วยมุ่งจะให้รู้จักว่า พระไตรปิฎกคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร การสังคายนาคืออะไร และการรักษาสืบต่อพระไตรปิฎกทำกันมาอย่างไร เวลานี้น่าเสียดายว่า
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:22 ผู้ชม 8204
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฏก (8)
ควรเห็นคุณค่าของอรรถกถา ที่ค้ำชูอยู่เคียงข้างพระไตรปิฎก เมื่อถือพระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งแล้ว ต่อจากนั้น ก็จะมีการปิดรายการว่า เอาละ พระไตรปิฎกมีแค่นี้ ต่อจากนี้พระเถระ พระอาจารย์ผู้ใหญ่ ที่เป็นน
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:21 ผู้ชม 6200
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฏก (6)
พระไตรปิฎกยุคจารึกเป็นลายลักษณ์ ถือเป็นหลักของชาติ จึงคงอยู่ได้ด้วยดี ต่อมาถึง พ.ศ.ใกล้ ๕๐๐ จึงได้เริ่มมีการใช้วิธีจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในใบลาน พอถึงยุคจารึกลงในใบลานนี้แหละ กลายเป็นยุคที่จะมีความ
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:19 ผู้ชม 5609
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฏก (5)
พระไตรปิฎกยุคท่องจำ แม่นยำแค่ไหน ทีนี้การรักษาสืบต่อพระไตรปิฎกนั้นท่านทำกันมาอย่างไร เรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น ๒ ยุค คือ ๑. ยุคที่สืบต่อมาด้วยการทรงจำด้วยปากเปล่า เรียกว่ามุขปาฐะหรือมุขปาฐ และ ๒. ยุคที่ได
โดย Dr.philous 17/09/2553 03:15 ผู้ชม 6584
หน้า : << ... < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |