ความรู้ > ปรัชญา ศาสนา
พระไตรปิฎกและหลักธรรม : ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกบาลี (3)
การสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐เมื่อ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕
โดย Dr.philous 20/09/2553 22:43 ผู้ชม 16473
พระไตรปิฎกและหลักธรรม : ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกบาลี (2)
(ต่อเนื่องจากส่วนที่แล้ว) ปัญจมสังคายนา : สังคายนาครั้งที่ ๕สังคายนาครั้งที่ ๕ มีความเป็นมาพอสรุปได้ดังนี้ เมื่อพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทิวงคตแล้ว มีกษัตริย์สิงหลและกษัตริย์ทมิฬครองราชสมบัติในลังกาสืบมา
โดย Dr.philos 20/09/2553 22:41 ผู้ชม 16667
พระไตรปิฎกและหลักธรรม : ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกบาลี (1)
ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎกบาลีพระเมธีรัตนดิลก คณะพุทธศาสตร์ บทนำสังคายนา หรือ สังคีติ คือการจัดระเบียบหลักคำสอนไว้เป็นหมวดหมู่ สะดวกแก่การจดจำนำไปอ้างอิงนั้น มีมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชน
โดย Dr.philous 20/09/2553 22:20 ผู้ชม 7640
พระไตรปิฎกและหลักธรรม : พระพุทธศาสนากับศาสนาเทวนิยม
พระพุทธศาสนากับศาสนาเทวนิยมคำว่า Theism มีความหมายดังนี้.-A religions or philosophical doctrine utilizing the concept of deity to explain man's existence, as opposed to atheism : the doctrine that all
โดย Dr.philous 20/09/2553 21:54 ผู้ชม 11346
พระไตรปิฎกและหลักธรรม : พระพุทธศาสนากับการเกิดใหม่
พระพุทธศาสนากับการเกิดใหม่การเกิดใหม่เป็นหลักการที่พระพุทธศาสนาถือว่า ตราบใดคนยังมีอวิชชา ตัณหาอยู่การเกิดใหม่ย่อมมี การเกิดใหม่จะดับไปก็ต่อเมื่อปัจจัยการดับ ดังกล่าวว่า อิมสฺมึ สติ, อิทํ โหติอิมสฺสุป
โดย Dr.philous 20/09/2553 21:53 ผู้ชม 10523
พระไตรปิฎกและหลักธรรม : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
พระพุทธศาสนา กับ วิทยาศาสตร์ประเด็นที่พึงศึกษา (๑) จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนากับของวิทยาศาสตร์ (๒) ความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ (๓) ความคิดแบบพุทธกับความคิดแบบวิทยาศาสตร์ (๔) ความสอดคล้อ
โดย Dr.philous 20/09/2553 21:49 ผู้ชม 11650
พระไตรปิฎกและหลักธรรม : พระพุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษา
พระพุทธศาสนากับปรัชญาการศึกษา๑. การศึกษาคืออะไร ?ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า คำว่าสิกขามาจากคำว่าสยํ + อิกฺขาสมฺมา + อิกฺขาสห + อิกฺขาผู้ศึกษาจะต้องเห็นชัดในสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองอย่างถูกต้องจนดับทุกข์ได้แ
โดย Dr.philous 20/09/2553 21:47 ผู้ชม 17080
พระไตรปิฎกและหลักธรรม : เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ (Budhist Economics)
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ (Buddhist Economics)คำจำกัดความคำว่า เศรษฐศาสตร์ คือวิทยาการที่ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต การกระจายสินค้าหรือกระจายรายได้ และการบริโภคทรัพย์ หรือสวัสดิการของมนุษย์ [Economi
โดย Dr.philous 20/09/2553 21:44 ผู้ชม 13119
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : สังคมตามพุทธทัศนะ
สังคมตามพุทธทัศนะ สังคมในสมัยพุทธองค์มองจากพระไตรปิฎก เราจะเห็นว่า อาจแบ่งได้หลายลักษณะ กล่าวคือ ก. แบ่งตามภูมิศาสตร์ นครวาสี คนเมือง (มชฺฌิม) ชนปทวาสี คนชนบท (ปจฺจนฺต) ข. แบ่งตามเชื้อชาติ อริยกะ มิลั
โดย Dr.philous 20/09/2553 21:40 ผู้ชม 8224
พระไตรปิฏกและหลักธรรม : พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย
พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย ๑. แนวการวิจารณ์ (a critical approach) การจะวิจารณ์หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก จะต้องมีความรู้พื้นฐาน ๔ ประเภท คือ ๑.๑ รู้บาลีพระไตรปิฎกดี (สพยญฺ