ความรู้ > กฎหมาย การปกครอง สังคม
การปกครองของไทยในปัจจุบัน
การปกครองของไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบ ปรมิตตาญาสิทธิราชย์ มีกฎหมายสูงสุด คือรัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระปร
โดย JeanZal2 06/09/2554 21:42 ผู้ชม 3320
กฎหมายกับสังคมไทย
กฎหมายกับสังคมไทย มีคำกล่าวภาษาลาตินบทหนึ่งกล่าวไว้ดังนี้ "Ubi societas, ibi jus" ซึ่งมีความหมายว่า"ที่ไหนมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย"กล่าวคือ เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะในลักษณะที่ถาวรก็จะต้องมีกฎ
โดย JeanZal2 05/09/2554 20:38 ผู้ชม 3138
บ.รถไฟสิงคโปร์ ฟ้องกลับน้องธันย์เหยื่อขาขาด อ้างประมาท
น้องธันย์ ด.ญ.ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ Thank you : ดูทีวีออนไลน์ ดูดวง รถมือสอง สำนัก ข่าวต่างประเทศรายงานว่า บริษัทSMRT ผู้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าของสิงคโปร์ ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 3.4 ล้าน
โดย MaFiaVza 05/09/2554 06:37 ผู้ชม 2982
ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
สาเหตุของปัญหาสังคมทั่วๆ ไป จากการศึกษาสาเหตุของปัญหาสังคมของนักสังคมวิทยาหลายท่านปรกฏว่าผู้ศึกษาได้เสนอสาเหตุปัญหาสังคมไว้คล้าย ๆ กัน ซึ่งพอสรุปสาเหตุใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความไม่เป
โดย JeanZal2 02/09/2554 19:49 ผู้ชม 86231
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย กฎหมายไทยมีการวิวัฒนาการมานาน เช่นเดียวกันกับกฎหมายของประเทศต่างๆ ก่อนที่ประเทศไทยจะได้ใช้ระบบประมวลกฎหมาย ไทยก็มีระบบกฎหมายใช้เป็นของตนเองเช่นกัน ซึ่งจะอยู่ในรูปของกฎหมายจารีตป
โดย JeanZal2 01/09/2554 21:20 ผู้ชม 5924
เชื่อว่าทุกคนไม่ช้าก้เร็วจะต้องได้ใช้ประโยช์จากข้อมูลนี้
ครอบครัวเป็นสถาบันขั้นพื้นฐานและเป็นสถาบันหลักของสังคม ครอบครัวจึงประกอบไปด้วย สามี ภรรยา บุตรและญาติ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวจึงเป็นกฏหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในครอบครั
โดย JeanZal2 31/08/2554 20:54 ผู้ชม 2483
ความผิดทางอาญา
ความผิดอาญา การขัดหมายเรียกของศาลไม่ไปให้ถ้อยคำหรือเบิกความเป็นพยาน มีความผิดตามประมวลกฏมายอาญามาตรา 170ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ การเบิกความเท็จใน
โดย JeanZal2 30/08/2554 21:24 ผู้ชม 3578
สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิ ของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า"สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ
โดย JeanZal2 29/08/2554 19:24 ผู้ชม 3129
การเป็นพยานในศาล (1)
เรามาดู4ขั้นตอน ในการขึ้นศาลกันก่อนนะครับ การเป็นพยานในศาล เมื่อคุุณอยู่ในเหตุการณ์ในคดีหนึ่ง หรือ อาจไม่อยู่ในเหตุการณ์ แต่มีผู้อ้างคุณเป็นพยาน คุณจะต้องไปเป็นพยานในศาลตามข้อบังคับของกฏหมาย กฏหมายเกี